| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/376/12 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Statutu Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik do uchwały nr XXXII/413/2001 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia
25 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany nazwy Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli i nadania statutu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zduńska Wola.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień


Załącznik do uchwały nr XXX/376/12
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 12 grudnia 2012 r.

STATUT MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o muzeach";

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";

3) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Muzeum jest Miasto Zduńska Wola, zwane dalej "Organizatorem".

§ 3. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3, posiadającą osobowość prawną.

§ 4. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności obszar Miasta Zduńska Wola oraz zagranica.

§ 5. Siedzibą Muzeum jest Miasto Zduńska Wola.

§ 6. Muzeum używa pieczęci podłużnych z nazwą Muzeum w pełnym brzmieniu. Muzeum ma prawo używać pieczęci okrągłej z herbem Miasta Zduńska Wola w środku i napisem w otoku: MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 7. Przedmiotem działalności Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (podania, legendy, relacje ustne), informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie wrażliwości poznawczej oraz estetycznej, a także umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

§ 8. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 7, w szczególności poprzez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentalnych w drodze:

a) zakupów,

b) darowizn,

c) przyjmowania depozytów,

d) pozyskiwania obiektów drogą badań naukowych;

2) inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;

4) zabezpieczanie, renowację i konserwację zbiorów;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) prowadzenie działalności edukacyjno-promocyjnej;

7) udział w badaniach naukowych oraz udostępnianie muzealiów do badań naukowych i edukacyjnych;

8) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych;

9) współpracę z organami administracji samorządowej i rządowej;

10) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

11) współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty, mediami, jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi;

12) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie:

a) katalogów,

b) przewodników,

c) wyników badań,

d) wydawnictw popularnonaukowych w zakresie swojej działalności;

13) prowadzenie biblioteki muzealnej w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz udostępnianie jej zbiorów;

14) organizowanie lub współorganizowanie uroczystości o charakterze państwowym, miejskim i kulturalnym.

§ 9. 1. Muzeum gromadzi zbiory w zakresie archeologii, historii, etnografii, sztuki, przemysłu, rzemiosła i handlu od okresu neolitu do końca XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów XIX i XX - wiecznych.

2. Zbiory gromadzone są w działach: etnografii, sztuki, techniki, przemysłu, rzemiosła i handlu oraz militariów, archeologii i numizmatów.

3. Muzeum przechowuje i udostępnia:

1) archiwalia, dokumenty piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne dotyczące przede wszystkim Miasta Zduńska Wola i regionu;

2) pamiątki historyczne, w tym: militaria, sztandary, mundury, ordery, medale, odznaki, pieczęcie;

3) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, działalność najwybitniejszych obywateli Miasta Zduńska Wola oraz instytucji miejskich;

4) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne;

5) dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;

6) zabytki techniki przemysłowej związanej z kolejnictwem, w tym: wagony, parowozy, lokomotywy spalinowe i elektrowozy, maszyny i urządzenia używane w kolejnictwie.

Rozdział 3.
Organizacja, nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 10. 1. Nadzór ogólny nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Zduńska Wola.

§ 11. 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zduńska Wola w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Dyrektor organizuje pracę Muzeum, odpowiada za całokształt jego działalności i czuwa nad mieniem Muzeum.

4. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej Muzeum;

2) kierownictwo w sprawach naukowo - badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjno - finansowych;

3) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

5) przestrzeganie dyscypliny finansowej;

6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum;

7) prawidłowe zabezpieczenie i ochrona mienia Muzeum, w tym zbiorów;

8) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;

9) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

10) dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Muzeum.

§ 12. Strukturę organizacyjną Muzeum określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, wprowadzanym w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum składająca się z 10 członków, powoływanych i odwoływanych przez Organizatora w trybie określonym w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 14. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w zakresie upowszechniania kultury w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.

2. Majątek Muzeum wykorzystywany jest do celów wynikających z zakresu jego działania.

§ 15. 1. Miasto Zduńska Wola zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

2. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Koszty działalności bieżącej i zobowiązania pokrywane są z uzyskiwanych przychodów, którymi
są w szczególności:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) dotacje podmiotowe otrzymane z budżetu Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

3) dotacje celowe z budżetu państwa;

4) dotacje celowe z budżetu Miasta Zduńska Wola na realizację wskazanych zadań i programów;

5) dotacje celowe z budżetu Miasta Zduńska Wola na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;

7) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 16. 1. Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządza sprawozdanie finansowe ze swojej działalności.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Rada Miasta Zduńska Wola.

§ 17. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

§ 18. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi.


2. Prowadzona przez Muzeum działalność gospodarcza polega na:

1) działalności wydawniczej;

2) sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;

3) organizacji konferencji, sympozjów oraz koncertów;

4) wynajmowaniu pomieszczeń oraz sprzętu;

5) usługach związanych z obsługą ruchu turystycznego;

6) usługach reklamowych;

7) udostępnianiu zbiorów muzealnych w celu ich reprodukowania, filmowania i kopiowania;

8) wykonywaniu usług reprograficznych;

9) wykonywaniu opracowań, projektów i ekspertyz w specjalizacjach reprezentowanych przez Muzeum;

10) organizowaniu imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

3. Dochody z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Muzeum.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 19. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 20. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »