| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/231/2013 Rady Gminy Drużbice

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951), na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Drużbice w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wypełnić i złożyć pierwszą deklarację:

1) w Urzędzie Gminy Drużbice, lub

2) przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, operatora publicznego na adres Urzędu Gminy Drużbice, za potwierdzeniem odbioru, bądź

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Drużbice za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik, w pliku w formatach: PDF, DOC lub ODT.

3. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku: .doc, .odt, i .pdf na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drużbice pod adresemhttp://www.e-bip.pl/start/52 , na stronie internetowej Gminy Drużbice pod adresemhttp://www.druzbice.pl/ oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Drużbice.

4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zmianami).

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Drużbicach deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 30.06.2013 r.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Drużbicach deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć aktualizację deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę wysokości opłaty.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice


Jacek Walczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/231/2013
Rady Gminy Drużbice
z dnia 27 maja 2013 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »