| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.327.2014 Wojewody Łódzkiego

z dnia 5 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645, poz. 379)

stwierdzam nieważność

Uchwały Nr XLV/326/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w tym w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu radomszczańskiego.

Uzasadnienie

Na mocy przedmiotowej uchwały Rada Powiatu Radomszczańskiego ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w tym również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu radomszczańskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Niniejsza uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, a zwłaszcza z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (ust. 2 art. 94 ww. ustawy).

Dokonując analizy załącznika do przedmiotowej uchwały organ nadzoru doszedł do wniosku, iż zapewnienie dostępności świadczeń aptek w porze nocnej w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy poprzez jedną aptekę wymienioną pod pozycją 18 w załączniku do uchwały, która mieści się w największym ośrodku powiatu radomszczańskiego to jest w Radomsku, tylko częściowo czyni zadość zadaniu, postawionemu Radzie Powiatu Radomszczańskiego w art. 94 ust. 1 i 2 Prawo farmaceutyczne.

Na skutek wszczętego postępowania nadzorczego wyjaśnienia złożył Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego, który wskazał, iż Powiat Radomszczański podjął działania, które zmierzały do takiego ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, aby był on dostosowany do rzeczywistych potrzeb ludności oraz w sposób optymalny zapewniał dostępność świadczeń również w godzinach nocnych, w niedziele i świętą. Żaden z opiniujących podmiotów nie zgłaszał zapotrzebowania na zastosowanie rozwiązania wprowadzającego obowiązku dyżuru aptek w nocy oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta w miejscowościach innych niż Radomsko. Przewodniczący wyjaśnił, iż rozwiązanie takie jest uzasadnione specyfiką układu geograficznego oraz względami demograficznymi powiatu radomszczańskiego, w którym miasto Radomsko jest gminą najliczniejszą, zamieszkałą przez ponad połowę mieszkańców powiatu, położoną centralnie, najlepiej skomunikowaną z pozostałymi gminami.

Zdaniem organu nadzoru powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Z brzmienia przepisów Prawa farmaceutycznego wynika, że ustawodawca rozróżnił rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w zwykłych warunkach oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Do ustalania zwykłego rozkładu czasu pracy ustawodawca nakazuje radzie powiatu wziąć pod uwagę potrzeby ludności, tak by możliwe było zaspokojenie oczekiwań społeczności lokalnej. Z kolei do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w tym drugim przypadku, najistotniejsze kryterium stanowi zapewnienie dostępności świadczeń farmaceutycznych. Przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej i dni wolne od pracy nie sposób uwzględniać potrzeb ludności, gdyż nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. W tym wypadku chodzi o ustalenie takiego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jaknajlepszego i najszybszegoskorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Natomiast to, czy i w jakim zakresie możliwość ta będzie wykorzystywana nie może mieć tutaj istotnego znaczenia. Powyższe stanowisko zostało ugruntowane w judykaturze sądów administracyjnych (patrz między innymi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013 roku, sygn. akt II GSK 585/12). Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż ustalenie rozkładu pracy aptek z powiatu radomszczańskiego w sposób określony w uchwale Nr XLV/326/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w tym w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu radomszczańskiego, uniemożliwia skorzystanie przez mieszkańców powiatu radomszczańskiego (poza mieszkańcami Miasta Radomska) w sposób najlepszy i najszybszy z pomocy świadczonej przez apteki. Nie można się również zgodzić ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Przewodniczącego, iż tak ustalona praca aptek pozwala na dojazd do apteki z siedziby gminy najbardziej oddalonej w czasie około 30 minut. Po pierwsze należy zauważyć, iż z aptek będą również korzystać mieszkańcy danej gminy, których miejscowości położone są jeszcze dalej od miasta Radomska (gdzie znajduje się apteka), niż siedziba tej gminy. Takim przykładem jest między innymi miejscowość Góry Mokre w gminie Przedbórz, z której do apteki pracującej w porze nocnej w święta i inne dni wolne od pracy pozostaje dystans 47 kilometrów (z czasem przejazdu około 56 min.). Powyższe oznacza, iż w sytuacji, w której tylko jedna apteka na terenie całego Powiatu będzie czynna całodobowo, oznacza, iż nie zapewnia się odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne dla mieszkańców całego Powiatu i nie przewiduje, że mogą zaistnieć sytuacje nadzwyczajne, kiedy potrzebny będzie możliwie najszybszy dostęp do leków i usługi fachowego farmaceuty (orzeczenie WSA w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2014 roku sygn. akt III SA/Łd 187/14).

Nie wypełnienie w pełni delegacji ustawowej przez Radę Powiatu Radomszczańskiego oznacza, iż Rada naruszyła nie tylko art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, ale także § 119 ust. 1 w zw. z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z którym, na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jeden akt prawa miejscowego, który wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. Każdorazowo niekompletne wypełnienie kompetencji do podejmowania uchwał stanowiących akty prawa miejscowego powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa skutkujące nieważnością uchwały.

W tak obowiązującym stanie prawnym, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione i należało orzec jak na wstępie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »