| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/183/14 Rady Gminy Siemkowice

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) art. 403 ust. 5 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z 2009 r. , Nr 130, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1070, z 2013 r. , poz. 21, poz. 21, poz. 21, poz. 888 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, poz. 47 i poz. 457) oraz uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009- 2032" zmieniony uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r. w związku z uchwałą Rady Gminy Siemkowice Nr XXV/120/13 z dnia 24kwietnia2013r.w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Siemkowice" uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Moryń


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/183/14
Rady Gminy Siemkowice
z dnia 25 czerwca 2014 r.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZADANIA Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SIEMKOWICE

§ 1. 1. Regulamin określa zasady dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy Siemkowice.

2. Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości. na której realizowane będzie zadanie.

3. Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów zadania.

§ 2. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty związane z demontażem, usuwaniem (przez usuwanie rozumie się przygotowanie do transportu - odpowiednie zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych, w miarę posiadanych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Siemkowice na ten cel w danym roku.

§ 3. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja pozyskana przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Siemkowice.

§ 4. Dofinansowanie nie obejmuje:

1) kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejsce zdemontowanych;

2) kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów nie zawierających azbestu lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi;

3) kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

§ 5. Wykonawcą zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia, który na zlecenie Gminy Siemkowice dokonywał będzie demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§ 6. Procedura realizacji zadania:

1) planujący demontaż i usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje do Wójta Gminy Siemkowice z wnioskiem o sfinansowanie działań wskazanych w §2. Wzór wniosku określa załącznik do regulaminu dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemkowice;

2) wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji;

3) po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Siemkowice zleci wykonawcy , o którym mowa w §5 wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

4) termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem nieruchomości;

5) odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Siemkowice;

6) wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia w Urzędzie Gminy Siemkowice;

7) wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, o których mowa
w §3, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

§ 7. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel nieruchomości we własnym zakresie zleci uprawnionemu podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

§ 8. Z wnioskodawcą, którego wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania Wójt Gminy Siemkowice zawiera umowę o udzielenie dotacji sporządzoną z zachowaniem zapisów art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

§ 9. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wykonania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rzecz Wnioskodawcy w przypadku, gdy Gmina Siemkowice nie otrzyma dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Załącznik do Regulaminu dofinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemkowice

Siemkowice, dnia ………………………………

Wnioskodawca:

…………………………………………………………..

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………

/ adres /

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

NIP

Wójt
Gminy Siemkowice


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

1. Określenie nieruchomości , na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie:

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer ewidencyjny działki ………………………………………., obręb ………………………………………………………..

Tytuł prawny do nieruchomości ( właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty)………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania: (właściwe podkreślić).

? Demontaż

? budynek mieszkalny:

- ilość azbestu ………………………. m2,

- rodzaj azbestu (płyty faliste, płyty płaskie),

- planowany termin demontażu …………………………………………… ,

? gospodarczy,

- ilość azbestu ………………………. m2,

- rodzaj azbestu (płyty faliste, płyty płaskie),

- planowany termin demontażu ……………………………………………

? Usunięcie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości.

- ilość azbestu ………………………. m2,

- rodzaj azbestu (płyty faliste, płyty płaskie),

- planowany termin odbioru…………………………………………… ,

Oświadczenie:

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Siemkowicach

oraz firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101,poz.926 z późn. zm.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis wnioskodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »