| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 9 lutego 2015r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 1126/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 115/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Zakładu jest miasto Łódź.

4. Zakład może posługiwać się następującym skrótem swojej nazwy: "WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi".

§ 3. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

3. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

§ 4. 1. Na bazie Zakładu działają kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Udostępnienie Oddziałów Zakładu na potrzeby klinik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi reguluje odrębna umowa.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 5. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

§ 6. 1. Realizując cele określone w § 5 Zakład zapewnia w szczególności:

1) badania i porady lekarskie, badania diagnostyczne i analitykę medyczną, leczenie i pielęgnację chorych, których stan wymaga hospitalizacji oraz specjalistyczne leczenie w warunkach ambulatoryjnych,

2) rehabilitację leczniczą, rehabilitację społeczno - zawodową i opiekę na rzecz rekonwalescentów i niepełnosprawnych,

3) orzekanie o stanie zdrowia i chorobach zawodowych zakaźnych
i inwazyjnych,

4) szczepienia ochronne i inną działalność profilaktyczną,

5) pozyskiwanie i wykorzystywanie do leczenia krwi i preparatów krwiopochodnych,

6) prowadzenie działalności oświatowo - zdrowotnej,

7) kształcenie osób wykonujących zawody medyczne, prowadzenie prac naukowych mających na celu wpływ na skuteczniejszą realizację zadań Zakładu oraz stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług,

8) przyznawanie w uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorcom świadczeń towarzyszących, tj. zakwaterowania, transportu.

2. Zakład wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 7. Na terenie Zakładu może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 8. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą przedsiębiorstwa oraz jednostki i komórki organizacyjne, których wykaz określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny Zakładu ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Zarządzanie Zakładem

§ 10. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Zakładu.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. Dyrektor zatrudnia zastępców na zasadach określonych w art. 49 ustawy o działalności leczniczej.

6. Dyrektor może upoważnić swoich zastępców do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu w zakresie powierzonych im zadań jak również wskazuje osobę do dokonywania czynności prawnych w czasie jego nieobecności.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 11. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 12. 1. Rada Społeczna składa się z 8 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 5 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa
Łódzkiego,

c) przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 14. 1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania;

oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 15. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 16. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 17. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania chwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa

§ 18. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla podmiotów leczniczych, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

§ 19. 1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 20. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

Rozdział 7.
Nadzór

§ 21. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Samorząd Województwa Łódzkiego sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zakładu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa

§ 23. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 115/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

1. Szpital w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, w skład którego wchodzą:

1) Izba Przyjęć Zakaźna:

a) Izba Przyjęć Dermatologiczna;

2) Izba Przyjęć;

3) Oddział Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej:

a) Pododdział Dermatologii dla Dorosłych,

b) Pododdział Dermatologii dla Dzieci,

c) Pododdział Pobytu Jednodniowego.

Na bazie Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą prowadzi Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

4) Oddział Kardiologiczny:

a) Pracownia Hemodynamiki,

b) Pracownia Implantacji Stymulatorów Serca,

c) Pracownia Echokardiograficzna,

d) Blok operacyjny,

Na bazie Oddziału Kardiologicznego działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą prowadzi Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

5) Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych.

Na bazie Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą prowadzi Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

6) Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci.

Na bazie Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą prowadzi Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

7) Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego.

Na bazie Oddziału Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą prowadzi Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

8) Oddział Chorób Wewnętrznych.

Na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą prowadzi Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

9) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej:

a) Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej;

10) Oddział Chorób Wewnętrznych;

11) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny i Chorób Wątroby;

12) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Ośrodek Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Nerek i Wątroby;

13) Oddział Kardiochirurgiczny;

14) Pracownia Endoskopii Zabiegowej:

a) Pododdział Gastroenterologii Dziennej;

15) Zakład Patomorfologii;

16) Apteka;

17) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.

2. Zakład Diagnostyki Obrazowej w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Tomografii Komputerowej;

2) Pracownia Rentgenodiagnostyki;

3) Pracownia Ultrasonografii.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

1. Przychodnia Specjalistyczna w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych, Tropikalnych i Infekcji Grzybiczych;

2) Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych;

3) Poradnia Hepatologiczna;

4) Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci;

5) Poradnia Skórno - Wenerologiczna;

6) Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci;

7) Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności;

8) Poradnia Chorób Przewodu Pokarmowego;

9) Poradnia Kardiochirurgiczna;

10) Poradnia Wad Serca;

11) Gabinet zabiegowy dla procedur gastroenterologicznych;

12) Gabinet zabiegowy dla procedur kardiochirurgicznych;

13) Gabinet zabiegowy dla procedur dermatologicznych;

14) Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży - Punkt Szczepień.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »