| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wzór deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) wzór załącznika DO-1/A do deklaracji, o której mowa w pkt. 1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;

3) format elektroniczny deklaracji DO-1 i załącznika do deklaracji DO-1/A oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Strykowa, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub rozpoczęcia wykorzystywania nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 4. W przypadku konieczności dokonania korekty deklaracji, o której mowa §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji do Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny korekty.

§ 5. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

2. Deklarację, o której mowa w § 1, w formie elektronicznej należy przekazać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

3. Deklarację, o której mowa w § 1, w formie papierowej można przekazać do Urzędu Miejskiego w Strykowie poprzez nadanie jej w w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe.

4. Formularz Deklaracji, o której mowa w § 1, będzie dostępny w postaci pliku PDF, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie pod adresem www.bip.strykow.pl , na stronie internetowej Urzędu www.strykow.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Strykowie.

§ 6. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu następujących warunków:

1) formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi być zgodny z załącznikiem Nr 3, w formacie XML (Extensible Markup Language) udostępniony w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej;

2) składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie poprzez wypełnienie deklaracji i wysłanie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;

3) deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2013, poz. 262 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 1114).

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIX/305/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r., poz. 3992).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 16 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 16 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 16 marca 2015 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/nazwa_konta/DO-1/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wnio="http://www.epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/nazwa_konta/DO-1/">

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Cel1_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_wnio_InneIlosc_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_wnio_Informacja_type">

<xs:list itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_wnio_Informacja_elements_type"></xs:list>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_wnio_Informacja_elements_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="InneIlosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_wnio_InneIlosc_type"></xs:element>

<xs:element name="Informacja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_wnio_Informacja_type"></xs:element>

<xs:element name="Inne" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_wnio_Inne_type"></xs:element>

<xs:element name="Pelnomocnictwo" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_wnio_Pelnomocnictwo_type"></xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="format" type="xs:string"></xs:attribute>

<xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"></xs:attribute>

<xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"></xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Cel2a_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Cel2b_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Cel3_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Reprezentant_wnio_OsobaRep_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Reprezentant_wnio_PodstawaRep_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Reprezentant_wnio_SposobRep_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Reprezentant_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobaRep" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Reprezentant_wnio_OsobaRep_type"></xs:element>

<xs:element name="PodstawaRep" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Reprezentant_wnio_PodstawaRep_type"></xs:element>

<xs:element name="SposobRep" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Reprezentant_wnio_SposobRep_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Korespondencja_type">

<xs:sequence>

<xs:element ref="adr:Kraj" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Wojewodztwo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Powiat" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Gmina" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_Identyfikatory_wnio_REGON_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_Identyfikatory_wnio_NIP_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_Identyfikatory_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="REGON" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_Identyfikatory_wnio_REGON_type"></xs:element>

<xs:element name="NIP" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_Identyfikatory_wnio_NIP_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_Telefon_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_EMail_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_type">

<xs:sequence>

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element name="Identyfikatory" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_Identyfikatory_type"></xs:element>

<xs:element name="Telefon" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_Telefon_type"></xs:element>

<xs:element name="EMail" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_wnio_EMail_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_Identyfikatory_wnio_PESEL_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_Identyfikatory_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="PESEL" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_Identyfikatory_wnio_PESEL_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_ImieOjca_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_ImieMatki_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_Telefon_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_EMail_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_type">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element name="Identyfikatory" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_Identyfikatory_type"></xs:element>

<xs:element name="ImieOjca" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_ImieOjca_type"></xs:element>

<xs:element name="ImieMatki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_ImieMatki_type"></xs:element>

<xs:element name="Telefon" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_Telefon_type"></xs:element>

<xs:element name="EMail" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_wnio_EMail_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Reprezentant" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Reprezentant_type"></xs:element>

<xs:element name="Korespondencja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Korespondencja_type"></xs:element>

<xs:element name="Instytucja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Instytucja_type"></xs:element>

<xs:element name="Osoba" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_wnio_Osoba_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G1_wnio_Liczba_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G1_wnio_Stawka_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G1_wnio_Oplata_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G1_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Liczba" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G1_wnio_Liczba_type"></xs:element>

<xs:element name="Stawka" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G1_wnio_Stawka_type"></xs:element>

<xs:element name="Oplata" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G1_wnio_Oplata_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G2_wnio_Liczba_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G2_wnio_Stawka_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G2_wnio_Oplata_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G2_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Liczba" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G2_wnio_Liczba_type"></xs:element>

<xs:element name="Stawka" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G2_wnio_Stawka_type"></xs:element>

<xs:element name="Oplata" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G2_wnio_Oplata_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G3_wnio_Liczba_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G3_wnio_Stawka_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G3_wnio_Oplata_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G3_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Liczba" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G3_wnio_Liczba_type"></xs:element>

<xs:element name="Stawka" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G3_wnio_Stawka_type"></xs:element>

<xs:element name="Oplata" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G3_wnio_Oplata_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G4_wnio_Liczba_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G4_wnio_Stawka_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G4_wnio_Oplata_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G4_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Liczba" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G4_wnio_Liczba_type"></xs:element>

<xs:element name="Stawka" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G4_wnio_Stawka_type"></xs:element>

<xs:element name="Oplata" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G4_wnio_Oplata_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G5_wnio_Liczba_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G5_wnio_Stawka_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G5_wnio_Oplata_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G5_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Liczba" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G5_wnio_Liczba_type"></xs:element>

<xs:element name="Stawka" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G5_wnio_Stawka_type"></xs:element>

<xs:element name="Oplata" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G5_wnio_Oplata_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_OplataM1_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_OplataK2_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="G1" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G1_type"></xs:element>

<xs:element name="G2" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G2_type"></xs:element>

<xs:element name="G3" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G3_type"></xs:element>

<xs:element name="G4" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G4_type"></xs:element>

<xs:element name="G5" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_G5_type"></xs:element>

<xs:element name="OplataM1" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_OplataM1_type"></xs:element>

<xs:element name="OplataK2" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_wnio_OplataK2_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_wnio_StawkaOsoba_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_wnio_LiczbaOsoba_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_wnio_OplataM2_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_wnio_OplataK2_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="StawkaOsoba" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_wnio_StawkaOsoba_type"></xs:element>

<xs:element name="LiczbaOsoba" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_wnio_LiczbaOsoba_type"></xs:element>

<xs:element name="OplataM2" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_wnio_OplataM2_type"></xs:element>

<xs:element name="OplataK2" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_wnio_OplataK2_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Domki_wnio_StawkaRoczna_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Domki_wnio_LiczbaNieruch_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Domki_wnio_OplataRoczna_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Domki_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="StawkaRoczna" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Domki_wnio_StawkaRoczna_type"></xs:element>

<xs:element name="LiczbaNieruch" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Domki_wnio_LiczbaNieruch_type"></xs:element>

<xs:element name="OplataRoczna" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Domki_wnio_OplataRoczna_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_LiczbaOsob_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Sposob_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Selektywny" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Selektywny_type"></xs:element>

<xs:element name="Zmieszany" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Zmieszany_type"></xs:element>

<xs:element name="Domki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Domki_type"></xs:element>

<xs:element name="LiczbaOsob" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_LiczbaOsob_type"></xs:element>

<xs:element name="Sposob" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_Sposob_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelUzasadnienie_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_DataWypelnienia_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_RodzajZabudowy_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

<xs:enumeration value="3" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_Nieruchomosc_wnio_NrDzialki_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_Nieruchomosc_wnio_Obreb_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_Nieruchomosc_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="NrDzialki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_Nieruchomosc_wnio_NrDzialki_type"></xs:element>

<xs:element name="Obreb" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_Nieruchomosc_wnio_Obreb_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_RodzajNieruch_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="RodzajZabudowy" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_RodzajZabudowy_type"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element name="Nieruchomosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_Nieruchomosc_type"></xs:element>

<xs:element name="RodzajNieruch" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_wnio_RodzajNieruch_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_Imie_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_Nazwisko_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_PESEL_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_ImieOjca_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_ImieMatki_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Imie" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_Imie_type"></xs:element>

<xs:element name="Nazwisko" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_Nazwisko_type"></xs:element>

<xs:element name="PESEL" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_PESEL_type"></xs:element>

<xs:element name="ImieOjca" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_ImieOjca_type"></xs:element>

<xs:element name="ImieMatki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_wnio_ImieMatki_type"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Kraj" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Wojewodztwo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Powiat" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Gmina" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_RodzajWlasnosci_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

<xs:enumeration value="3" />

<xs:enumeration value="4" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_RodzajPodmiotu_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

<xs:enumeration value="3" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelData1_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelData2_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelData3_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelData4_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Cel1" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Cel1_type"></xs:element>

<xs:element name="Zalacznik" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Zalacznik_type"></xs:element>

<xs:element name="Cel2a" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Cel2a_type"></xs:element>

<xs:element name="Cel2b" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Cel2b_type"></xs:element>

<xs:element name="Cel3" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Cel3_type"></xs:element>

<xs:element name="Podmiot" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Podmiot_type"></xs:element>

<xs:element name="Odpady" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_type"></xs:element>

<xs:element name="CelUzasadnienie" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelUzasadnienie_type"></xs:element>

<xs:element name="DataWypelnienia" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_DataWypelnienia_type"></xs:element>

<xs:element name="Nieruchomosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Nieruchomosc_type"></xs:element>

<xs:element name="Wspolwlasciciel" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Wspolwlasciciel_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

<xs:element name="RodzajWlasnosci" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_RodzajWlasnosci_type"></xs:element>

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_RodzajPodmiotu_type"></xs:element>

<xs:element name="CelData1" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelData1_type"></xs:element>

<xs:element name="CelData2" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelData2_type"></xs:element>

<xs:element name="CelData3" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelData3_type"></xs:element>

<xs:element name="CelData4" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_CelData4_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"></xs:element>

<xs:element name="DaneDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type" />

<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"></xs:element>

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"></xs:element>

</xs:schema>


[1]) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »