Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Burmistrza Łasku

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Łask za 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.:Dz.U. z 2013r. poz. 594, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) w związku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.:Dz.U. z 2014 r. poz.150 ) i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz.U.Nr 250, poz. 1873), podaję do publicznej wiadomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Łask za 2014 r., które stanowią treść załącznika Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Z-ca Burmistrza Łasku


Janina Kosman


Załącznik
do Ogłoszenia Burmistrza Łasku
z dnia 24 marca 2015 r.

Zestawienie danych dotycznących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy Łask

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002

zły**

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**
2)

2)

B

1)**3,40
2) 6,84


8,76


2,19

C

40 m2

do 60 m2

A

B


4,70

1)**2,60
2) 5,90


6,21

C


7,00

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

B

C


7,00

powyżej 80 m2

A

B


6,00

C


b) II półrocze

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technikcznego

do 1918

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły**

dobry

zły

dobry

zzły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**
2)

B

1)**3,40
2) 6,84


8,76


2,19

C

40 m2 do 60 m2

A

B


4,70

1)**2,60
2) 5,90


6,21

C


7,00

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

B

C


7,00

powyżej 80 m2

A

B

6,00

C

A - standard wysoki ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najnizszych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe