Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 190 poz. 5175

Uchwała nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Mrozy

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich dzialalności statutowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Gminy Mrozy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrozy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka


Uzasadnienie

W dniu 12 marca weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Zgodnie z zapisem art. 41i ust. 2, konsultacji podlega również roczny lub wieloletni program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Zawarte w załączniku do uchwały zasady i tryb prowadzenia konsultacji dotyczą również rady działalności pożytku publicznego, o której mówi znowelizowana ustawa, jeśli będzie utworzona w Gminie Mrozy.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/259/10
Rady Gminy Mrozy
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą dzialalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub rada działalności pożytku publicznego od chwili jej powołania.

§ 3. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 prowadzone są z inicjatywy Wójta Gminy Mrozy.

§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrozy, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

2. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: a) cel konsultacji,b) przedmiot konsultacji,c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,d) formę konsultacji,e) zasięg terytorialny konsultacji.

a) cel konsultacji,

b) przedmiot konsultacji,

c) c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) formę konsultacji,

e) zasięg terytorialny konsultacji.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Gminy,

3) poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Gminy,

4) w innych dostępnych formach.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3. Wyboru formy bądź form konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy Mrozy.

4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi, termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.

§ 7. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej przez Wójta komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Mrozy lub jednostki organizacyjnej Gminy w zależności od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej na formularzu określonym przez Wójta Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wyznaczona przez Wójta komórka organizacyjna Urzędu Gminy lub jednostka organizacyjna GmIny , rozpatruje ww. opinie i uwagi oraz przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi.

3. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Mrozy lub jednostki organizacyjnej Gminy, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Mrozy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy.

§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe