Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 59 poz. 1903

Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanów

z dnia 23 grudnia 2010r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241: z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Radzanów ustala się w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty związane z ochroną przeciwpożarową,

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/109/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Rajnik


Załącznik do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanów
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Stawki podatku od nieruchomości

1. OD GRUNTÓW:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

0,65 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

3,71zł od 1ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

0,11zł od 1m2 powierzchni

2. OD BUDYNKÓW I ICH CZĘŚCI:

a) mieszkalnych,

0,44zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

14,63zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

4,77zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

3,81zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

3,39zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. OD BUDOWLI

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe