Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2950

Uchwała nr IX / 54 / 2011 Rady Gminy Jaktorów

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jaktorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Jaktorów w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie od godz. 8.00 do godz. 13.00

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie poza godzinami wymienionymi w §1 obejmują:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,

2) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

3) zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe rozwijające zdolności dziecka,

4) naukę czynności samoobsługowych, porządkowych i higienicznych,

5) przygotowywanie dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych konkursach oraz okolicznościowych imprezach artystycznych,

6) prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających,

7) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkola oraz na zewnątrz,

8) opiekę podczas spożywania posiłków,

9) sprawowanie nadzoru nad dziećmi podczas zajęć dodatkowych organizowanych na prośbę rodziców.

2. Realizacja świadczeń wymienionych w ust. 1 odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez dyrektora zespołu szkolno- przedszkolnego.

§ 3. 1. Ustala się opłatę od jednego dziecka za jedną godzinę świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonych w §2 ust 1, w wysokości 0,23 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

2. W przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci ( rodzeństwo ) ustala się opłatę od jednego dziecka za jedną godzinę świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonych w §2 ust. 1, w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Przy ustaleniu odpłatności za jedną godzinę stosuje się zaokrąglenie do dziesiątek groszy zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

4. Zmiany wysokości opłaty wynikające ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego podaje do wiadomości rodzicom ( opiekunom prawnym) dziecka w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu.

§ 4. 1. Miesięczna opłata za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 ustalana jest na podstawie stawki odpłatności określonej w §3 oraz liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, wskazanej w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

2. Opłata, o której mowa w §3 nie obejmuje kosztów:

1) wyżywienia dziecka, których wysokość ustala dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym,

2) zajęć dodatkowych organizowanych na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) dzieci.

§ 5. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola i wnoszenia opłat za realizowane świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe