Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 608

Uchwała nr 190/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź.zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2009 r. Nr 175, poz. 1362, z póź. zm.) uchwala się co następuje :

§ 1.

1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu wprowadza się poniższe zmiany:

1) w § 3 po ust.11 dodaje się ust.12 w brzmieniu „Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149, poz.887)".

2) w § 4 po pkt.4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu „ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

3) w § 6 po ust.5 dodaje się ust.6 w brzmieniu „Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”.

2. W pozostałym zakresie Statut nie ulega zmianom.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów


Mariusz Stawicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe