| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII- 60/2012 Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. „h” ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (DZ. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2001 roku Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Wołominie uchwala, co następuje:  

§   1.  

Miejskiemu Domowi Kultury w   Wołominie nadaje się Statut w   brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr XI-167/03 Rady Miejskiej w   Wołominie z   dnia 25 września 2003 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Wołominie  


Krzysztof   Wytrykus

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII-60/2012  

Rady Miejskiej w   Wołominie  

z dnia 27 czerwca 2012 roku  

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W   WOŁOMINIE  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.  

Miejski Dom Kultury w   Wołominie, zwanym dalej „ Miejskim Domem Kultury” działa na podstawie:  

1.   ustawy z   dnia 15 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2001 roku Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.),  

2.   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

3.   uchwały Nr I-6/95 Rady Miejskiej w   Wołominie z   dnia 16 lutego 1995r. w   sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury,  

4.   niniejszego Statutu.  

§   2.  

1.   Miejski Dom Kultury w   Wołominie jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i   ekonomiczno- finansowym, nadzorowanym przez organizatora, którym jest gmina Wołomin.  

2.   Siedziba Miejskiego Domu  Kultury mieści się w   Wołominie przy ulicy Mariańskiej 7   a terenem działania jest gmina Wołomin.  

3.   Miejski Dom Kultury w   Wołominie może realizować działalność na terenie całego kraju i   za granicą w   ramach współpracy z   innymi instytucjami i   organizacjami.  

§   3.  

Miejski Dom Kultury w   Wołominie posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.  

§   4.  

Miejski Dom Kultury w   Wołominie używa pieczęci podłużnej zawierającej w   swej treści: nazwę instytucji w   pełnym brzmieniu, adres oraz numer telefonu.  

§   5.  

Miejski Dom Kultury w   Wołominie może używać nazwy skróconej „MDK w   Wołominie”.  

Rozdział 2.
CELE I   ZAKRES DZIAŁALNOŚCI  

§   6.  

1.   Celem Miejskiego Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, upowszechnianie i   promocja kultury.  

2.   Cele Miejskiego Domu Kultury realizowane są w   szczególności poprzez:  

1)   rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i   dorosłych,  

2)   rozpoznawanie, rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Wołomin,  

3)   stwarzanie warunków do rozwoju osobowości człowieka i   kształtowanie jego postawy do aktywnego    uczestnictwa w   kulturze,  

4)   kształtowanie kultury wypoczynku i   życia codziennego,  

5)   kształtowanie nawyków do korzystania z   dziedzictwa i   dóbr kultury narodowej oraz regionalnej.  

§   7.  

1.   Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy w   szczególności:  

1)   prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i   wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i   dorosłych,  

2)   inicjowanie i   stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i   zespołów.  

2.   Zadania Miejskiego Domu Kultury obejmują ponadto:  

1)   organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularno-naukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o   charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno- sportowym i   turystycznym,  

2)   współdziałanie ze szkołami, biblioteką, z   instytucjami i   organizacjami społecznymi przy realizacji celu, o   którym mowa w   rozdziale 2,  

3)   organizowanie i   prowadzenie kursów: języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego, pracowni specjalistycznych,  

4)   prowadzenie działalności promocyjnej,  

5)   powadzenie działalności wydawniczej.  

3.   Miejski Dom Kultury w   Wołominie może prowadzić ponadto działalność instruktażowo-                               metodyczną dla instytucji kultury w   zakresie zadań, o   których mowa w   ust. 1.  

§   8.  

Miejski Dom Kultury ma obowiązek podejmować działania w   zakresie upowszechniania kultury, wiedzy historycznej i   wiedzy o   Mazowszu.  

§   9.  

Miejski Dom Kultury realizując zadania, współpracuje na obszarze swojego działania z   towarzystwami,        ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i   kulturalnymi, fundacjami, organizacjami i   instytucjami społecznymi.  

§   10.  

Miejski Dom Kultury w   Wołominie może prowadzić wymianę kulturalną z   zagranicą.  

Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I   DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA  

§   11.  

1.   Miejskim Domem Kultury w   Wołominie kieruje Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i   ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.  

2.   Za gospodarkę finansową Miejskiego Domu Kultury odpowiedzialność ponosi Dyrektor.  

3.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Burmistrz Wołomina.  

4.   Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w   drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Wołomina.  

5.   Powołanie Dyrektora następuje na okres od 3   do 4   lat.  

6.   Organem Doradczym jest Rada Programowa składająca się z   3 pracowników wyznaczonych przez Dyrektora.  

7.   Za udział w   pracach Rady Programowej nie przysługują diety ani zwrot kosztów.  

§   12.  

Organizację wewnętrzną Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie określa Regulamin Organizacyjny wydany w   drodze zarządzenia przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Wołomina oraz działających w   Miejskim Domu Kultury organizacji związkowych.  

§   13.  

1.   Dyrektor wykonuje czynności z   zakresu prawa pracy w   stosunku do zatrudnionych w   Miejskim Domu Kultury w   Wołominie pracowników.  

2.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w   Miejskim Domu Kultury w   Wołominie.  

§   14.  

1.   Dyrektor ustala wynagrodzenie pracowników na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie.  

2.   Wynagrodzenie dla Dyrektora ustalane jest przez Burmistrza Wołomina.  

3.   Burmistrz Wołomina pełni wobec dyrektora funkcję zwierzchnika służbowego oraz wykonuje względem dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy.  

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA  

§   15.  

1.   Nadzór nad gospodarką finansową Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie sprawuje organizator.  

2.   Miejski Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z   2001 roku Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.).  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Domu Kultury jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z   zachowaniem dotacji organizatora.  

4.   Dyrektor w   terminie określonym w   uchwale Rady Miejskiej w   Wołominie o   procedurze uchwalania budżetu przedkłada Burmistrzowi Wołomina:  

1)                 Projekt planu finansowego Miejskiego Domu Kultury na rok następny,  

2)   Plan działalności merytorycznej na rok następny.  

5.   Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie składa Burmistrzowi Wołomina w   terminie do końca lutego, roczne sprawozdanie z   działalności merytorycznej i   finansowej Miejskiego Domu Kultury za rok ubiegły.  

6.   Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury, zgodnie z   odrębnymi przepisami, w   szczególności z   ustawą o   rachunkowości, zatwierdza Burmistrz Wołomina.  

§   16.  

1.   Przychodami Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie są:  

1)   dotacje z   budżetu Organizatora  

2)   wpływy z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z   wyjatkiem dóbr kultury- w   rozumieniu ustawy z   dnia 15 lutego 1962 roku o   ochronie dóbr kultury (t. j. Dz. U. z   1999 roku Nr 98 poz. 1150 z   późn. zm.),  

3)   środki otrzymane od osób fizycznych,  

4)   środki otrzymane od osób prawnych,  

5)   dotacja celowa z   budżetu państwa,  

6)   dotacja podmiotowa funduszy celowych,  

7)   środki otrzymane z   innych źródeł.  

2.   Organizator może przekazać dotację:  

1)   podmiotową - na finansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań  statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektu,  

2)   celową - na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji,  

3)   celową - na realizację wskazanych zadań i   programów,  

3.   Wpływy z   prowadzonej działalności obejmują w   szczególności wpływy z:  

1)   prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych,   prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.  

2)   sprzedaży własnych wydawnictw,  

3)   organizacji imprez- zlecanych przez inne instytucje i   zakłady,  

4)   organizacji imprez rodzinnych i   okolicznościowych,  

5)   wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego itp.,  

6)   promocji przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Miejski Dom Kultury,  

7)   koncertów i   występów artystycznych własnych zespołów i   sekcji - na zlecenie innych                       podmiotów,  

8)   sprzedaży biletów na organizowane imprezy własne,  

9)   usług reklamowych,  

10)   innych usług, związanych z   działalnością statutową Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie.  

4.   Wysokość rocznej dotacji na dzialalność Miejskiego Domu Kultury ustala organizator.  

5.   Środki uzyskane z   działalności, o   której mowa w   ust. 1   pkt. 2-4 i   7 moga być wykorzystane na cele statutowe, w   tym pokrywanie kosztów działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie  

§   17.  

1.   Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie, który odpowiada wartości wydzielonego dla instytucji.  

2.   Fundusz Miejskiego Domu Kultury zwiększa się lub zmniejsza o   kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:  

1)   aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,  

2)   nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i   prawnych.  

3.   Fundusz Miejskiego Domu Kultury zwiększa się o:  

1)   dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju rozwoju instutucji,  

2)   zysk pozostający w   dyspozycji Miejskiego Domu Kultury,  

3)   środki z   innych źródeł.  

4.   Fundusz Miejskiego Domu Kultury zmniejsza się o:  

1)   straty bilansowe,  

2)   finansowanie inwestycji,  

3)   inne zmniejszenia.  

5.   Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w   odrębnych przepisach.  

6.   Miejski Dom Kultury w   Wołominie tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 4   marca 1994 roku o   zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z   1996 roku Nr 70, poz. 335 z   późn. zm.).  

7.   Miejski Dom Kultury może tworzyć z   zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i   osoby fizyczne:  

1)   fundusz załogi z   przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych,  

2)   inne fundusze.  

Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy ustalone przez Dyrektora.  

§   18.  

Miejski Dom Kultury prowadzi rachunkowość na zasadach określonych dla osób prawnych.  

§   19.  

1.   Miejski Dom Kultury w   Wołominie posiada własne konto bankowe.  

2.   Miejski Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności i   celowości ich wykorzystania. Czynności prawne w   zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.  

Rozdział 5.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ  

§   20.  

Miejski Dom Kultury w   Wołominie może prowadzić także inną działalność w   zakresie zbieżnym z   jego działalnością podstawową, a   środki uzyskane z   tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.  

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   21.  

Zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w   Wołominie może dokonywać Rada Miejska w   Wołominie w   trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »