Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2564

Uchwała nr 24.302.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwał Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012 roku Nr XXIV/236/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz Nr XXIV/238/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 roku o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 1113)–   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwał Rady Gminy Jabłonna z   dnia 26 września 2012 roku:  

-   Nr XXIV/236/2012 w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz  

-   Nr XXIV/238/2012 w   sprawie określenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna  

z powodu istotnego naruszenia art. 6k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 roku, poz. 391).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Jabłonna przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 19 listopada 2012 roku, a   więc z   przekroczeniem terminu, o   którym stanowi art. 90 ust. 2   ustawy o   samorządzie gminnym, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęły uchwały Rady Gminy Jabłonna z   dnia 26 września 2012 roku:  

-   Nr XXIV/236/2012 w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz  

-   Nr XXIV/238/2012 w   sprawie określenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.  

W trakcie przeprowadzonego postępowania nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie ustaliło, iż Rada Gminy Jabłonna przed podjęciem badanych uchwał nie wypełniła obowiązku nałożonego na nią art. 6k ust. 1   cyt. ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. Zgodnie z   w/w przepisem rada gminy w   drodze uchwały winna dokonać wyboru jednej z   określonych w   art. 6j ust. 1   i 2   metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej opłaty, a   także ustalić stawkę opłaty za pojemnik o   określonej pojemności (w przypadku nieruchomości, o   której mowa w   art. 6c ust. 2   cyt. ustawy). Podjęcie przez Radę Gminy Jabłonna uchwał: w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia terminu, trybu i   częstotliwości jej uiszczania bez dokonania wyboru metody ustalenia oraz stawki tej opłaty stanowi istotne naruszenie prawa powodujące konieczność orzeczenia ich nieważności przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  

Brak uchwały podjętej w   trybie art. 6k ust. 1   tj. o   wyborze metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   ocenie Kolegium, eliminuje z   obrotu prawnego uchwałę o   wzorze deklaracji o   wysokości opłaty oraz o   terminie, częstotliwości i   trybie jej uiszczania, albowiem realizacja postanowień tych uchwał, w   tym stanie rzeczy, byłaby niemożliwa.  

W tym stanie faktycznym i   prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe