| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212. art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie 13.046.723,91 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 12.233.656,91 zł,

b) majątkowe w kwocie 813.067,00 zł,

2) wydatki w łącznej kwocie 13.114.656,02 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 10.575.654,02 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.539.002,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Budżet zadań zleconych po zmianach wynosi:

1) dochody - 2.399.813,35 zł,

2) wydatki - 2.399.813,35 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 67.932,11 zł, pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

2. Przychody w wysokości 1.152.327,00 zł, rozchody w wysokości 1.084.394,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Janusz Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/142/12
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

289 700,00

- 6 737,00

282 963,00

40002

Dostarczanie wody

289 700,00

- 6 737,00

282 963,00

0830

Wpływy z usług

289 700,00

- 6 737,00

282 963,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

154 823,00

133 254,00

288 077,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

154 823,00

133 254,00

288 077,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

154 823,00

133 254,00

288 077,00

758

Różne rozliczenia

0,00

6 237,00

6 237,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

6 237,00

6 237,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

6 237,00

6 237,00

801

Oświata i wychowanie

102 000,00

500,00

102 500,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

102 000,00

500,00

102 500,00

0690

Wpływy z różnych opłat

102 000,00

500,00

102 500,00

852

Pomoc społeczna

1 944 376,00

3 974,00

1 948 350,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 886 260,00

435,00

1 886 695,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 886 260,00

435,00

1 886 695,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 516,00

330,00

4 846,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 516,00

330,00

4 846,00

85216

Zasiłki stałe

53 600,00

3 209,00

56 809,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

53 600,00

3 209,00

56 809,00

Razem:

2 490 899,00

137 228,00

2 628 127,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/142/12
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

217 000,00

0,00

217 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

217 000,00

0,00

217 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75 000,00

- 7 000,00

68 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

142 000,00

7 000,00

149 000,00

801

Oświata i wychowanie

124 351,00

0,00

124 351,00

80101

Szkoły podstawowe

11 451,00

0,00

11 451,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 983,00

- 300,00

6 683,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4 468,00

300,00

4 768,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

112 900,00

0,00

112 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 900,00

- 500,00

10 400,00

4220

Zakup środków żywności

102 000,00

500,00

102 500,00

852

Pomoc społeczna

1 909 289,00

3 974,00

1 913 263,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 830 369,00

435,00

1 830 804,00

3110

Świadczenia społeczne

1 808 910,00

420,00

1 809 330,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 459,00

15,00

21 474,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 120,00

330,00

9 450,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 120,00

330,00

9 450,00

85216

Zasiłki stałe

56 000,00

3 209,00

59 209,00

3110

Świadczenia społeczne

56 000,00

3 209,00

59 209,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

13 800,00

0,00

13 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 800,00

1 000,00

12 800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

134 500,11

0,00

134 500,11

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

134 500,11

0,00

134 500,11

4260

Zakup energii

118 000,00

- 1 000,00

117 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 500,11

1 000,00

17 500,11

926

Kultura fizyczna

6 394,00

0,00

6 394,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

6 394,00

0,00

6 394,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 760,00

4 760,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

840,00

840,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

5 434,90

- 4 760,00

674,90

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

165,10

- 46,00

119,10

4309

Zakup usług pozostałych

794,00

- 794,00

0,00

Razem:

2 391 534,11

3 974,00

2 395 508,11


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/142/12
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

438 126,35

0,00

438 126,35

01095

Pozostała działalność

438 126,35

0,00

438 126,35

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

438 126,35

0,00

438 126,35

750

Administracja publiczna

48 528,00

0,00

48 528,00

75011

Urzędy wojewódzkie

48 528,00

0,00

48 528,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

48 528,00

0,00

48 528,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

660,00

0,00

660,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

660,00

0,00

660,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

660,00

0,00

660,00

852

Pomoc społeczna

1 912 064,00

435,00

1 912 499,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 886 260,00

435,00

1 886 695,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 886 260,00

435,00

1 886 695,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 604,00

0,00

3 604,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 604,00

0,00

3 604,00

85295

Pozostała działalność

22 200,00

0,00

22 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

22 200,00

0,00

22 200,00

Razem:

2 399 378,35

435,00

2 399 813,35


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/142/12
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

438 126,35

0,00

438 126,35

01095

Pozostała działalność

438 126,35

0,00

438 126,35

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

603,37

0,00

603,37

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 510,00

0,00

3 510,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 690,12

0,00

1 690,12

4300

Zakup usług pozostałych

2 787,22

0,00

2 787,22

4430

Różne opłaty i składki

429 535,64

0,00

429 535,64

750

Administracja publiczna

48 528,00

0,00

48 528,00

75011

Urzędy wojewódzkie

48 528,00

0,00

48 528,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 500,00

0,00

36 500,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 415,00

0,00

4 415,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 610,00

0,00

6 610,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 003,00

0,00

1 003,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

660,00

0,00

660,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

660,00

0,00

660,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

90,00

0,00

90,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

13,00

0,00

13,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

557,00

0,00

557,00

852

Pomoc społeczna

1 912 064,00

435,00

1 912 499,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 886 260,00

435,00

1 886 695,00

3110

Świadczenia społeczne

1 808 910,00

420,00

1 809 330,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 009,00

15,00

21 024,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 600,00

0,00

1 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 641,00

0,00

26 641,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

0,00

600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 400,00

0,00

7 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 500,00

0,00

17 500,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500,00

0,00

500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

800,00

0,00

800,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 300,00

0,00

1 300,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 604,00

0,00

3 604,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

0,00

0,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 604,00

0,00

3 604,00

85295

Pozostała działalność

22 200,00

0,00

22 200,00

3110

Świadczenia społeczne

22 200,00

0,00

22 200,00

Razem:

2 399 378,35

435,00

2 399 813,35


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/142/12
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

1.

Dochody

13 046 723,91

2.

Wydatki

13 114 656,02

3.

Wynik budżetu

67 932,11

Przychody ogółem:

1 152 327,00

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

288 077,00

2.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

364 250,00

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

500 000,00

Rozchody ogółem:

1 084 394,89

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

728 816,89

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

355 578,00


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń nr XXIII/142/12 z dnia 28.12.2012 r.

Dochody:

Rozdz. 75412

§ 6297 – środki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Remont budynku straży OSP Koskowo"          

Rozdz. 75802

§ 2750 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/I/DWX/2012 środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdz. 85212

§ 2010 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy  nr FIN-I.3111.263.2012.852 na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.                     

Rozdz. 85213

§ 2030 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.248.2012.852 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdz. 85216

§ 2030 -zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.254.2012.852 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki:

Rozdz. 80101

§ 4240 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń.            

§ 4410 - zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń. 

Rozdz. 85212

§ 3110 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.263.2012.852 na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.                     

Rozdz. 85213

§ 4130 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.248.2012.852 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdz. 85216

§ 3110 -zwiększenia dokonano na podstawie pisma  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.254.2012.852 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Przychody kwota 1.152.327,00 zł z tego:      

§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej 288.077,00 zł, w tym:

- planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - OSP Stary Lubotyń 154.823,00 zł,

- przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej - OSP Koskowo - 133.254,00 zł,

§ 950 - wolne środki z działalności roku 2011 - 364.250,00 zł,

§ 952 - planowana do zaciągnięcia pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  na budowę dróg w miejscowościach na terenie Gminy 500.000,00 zł w tym;

- pożyczka na budowę drogi gminnej Stare Rogowo - Rogówek 200.000,00 zł,

- pożyczka na budowę drogi gminnej Stare Rogowo-Rogowo Folwark 200.000 ,00 zł,

- pożyczka na remont drogi gminnej Gniazdowo - Wiśniewo 100.000,00 zł,

Rozchody kwota 1.084.394,89 zł z tego:

§ 963 - spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej 728.816,89 zł,

§ 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 355.578,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »