| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 285/XLI/2014 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 26 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 175/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 60, poz. 1534) w § 9 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 8 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416);”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Szymon Rosiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr 285/XLI/2014
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) do kompetencji Rady Powiatu należy m. in. określenie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokości i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Z obowiązku tego Rada Powiatu w Legionowie wywiązała się przyjmując Uchwałę Nr 175/XXVIII/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r.  Nr 60, poz. 1534).

Powiat Legionowski zawarł w dniu 10 lutego 2014 r. z Gminą Legionowo porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski publicznego Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Legionowie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1374). Konsekwencją ww. porozumienia jest Uchwała Nr 265/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, na mocy której z dniem 1 września 2014 r. rozpocznie działalność ww. Gimnazjum.

Zgodnie z § 8 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416), za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uwzględnienia wynagrodzenia za pracę w trudnych warunkach także nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, dla którego Powiat Legionowski jest organem prowadzącym, a którzy dotychczas nie byli uwzględniani w ww. uchwale.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) projekt uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli tj.

- Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,

- Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym "Solidarność".

Związek Nauczycielstwa Polskiego pismem z dnia 13 maja 2014 r. (sygnatura pisma: ZNP.Odz.L-076/42/2014) oraz NSZZ "Solidarność" pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. poinformowały o uznaniu za uzgodniony ww. projekt uchwały Rady Powiatu w Legionowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) do kompetencji Rady Powiatu należy podjęcie stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »