| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje: Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce.

§ 1. 1)Uchwała określa wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Głubczyce.

2)Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

a) szkole - należy przez to rozumieć: przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół lub placówek prowadzonych przez Gminę Głubczyce;

b) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły;

c) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach;

d) zakładowych organizacjach związkowych - należy przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP i Komisję Zakładową Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność";

e) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 - z późn. zm.).

Tytuł I.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 2. 1)Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

a) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

b) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

c) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

d) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

e) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

g) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

h) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

j) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

k) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;

l) przepracowanie w szkole co najmniej 3 miesięcy.

2)Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora szkoły uzależniona jest ponadto od stopnia spełnienia niżej wymienionych kryteriów:

a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.;

b) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

c) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno - remontowe, czystość i estetykę szkoły i jej otoczenia;

d) prowadzenie właściwej polityki kadrowej w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy;

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego;

f) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

g) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi;

h) rozwiązywanie konfliktów oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy.

3)Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Głubczyc z tym, że wysokość dodatku nie może przekroczyć 750 zł miesięcznie.

4)Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

5)Środki na dodatki motywacyjne tworzy się w wysokości 5 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli oraz 20% planowanych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów i wicedyrektorów.

6)Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

7)Dodatek motywacyjne jest zmniejszany proporcjonalnie za okres pobierania zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego.

Tytuł II.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 3. 1)Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny odpowiednio w wysokości:

a) dyrektorowi 20 % - 80 %

b) wicedyrektorowi 15 % - 60 %

c) inne stanowisko kierownicze 5 % - 50 %

otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2)Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Głubczyc, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3)Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4)Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5)Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6)Wicedyrektorowi, w razie nieobecności dyrektora trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej innymi okolicznościami niż urlop wypoczynkowy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla stanowiska dyrektora. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1)Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

a) wychowawstwa klasy w wysokości od 60 zł do 120 zł;

b) funkcji opiekuna stażu w wysokości:

- od 75 zł do 120 zł dla opiekuna nauczyciela stażysty;

- od 30 zł do 75 zł dla opiekuna nauczyciela kontraktowego.

2)Środki na dodatki funkcyjne z tytułu wychowawstwa klasy tworzy się w wysokości 100 zł miesięcznie na 1 oddział.

3)Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Głubczyc. Przepisy § 3 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

4)Nauczycielowi, o którym mowa w § 3 ust. 1, sprawującemu funkcje wymienione w ust. 1, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.

Tytuł III.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 5. 1)Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela, w wysokości od 2 % do 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2)Wysokość dodatku za warunki pracy uzależnione jest od:

a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zadań realizowanych prac lub zajęć,

b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3)Wysokość dodatku za warunki pracy z uwzględnieniem warunków o których mowa w ust.2 ustala dyrektor szkoły dla nauczyciela, a dla dyrektora szkoły Burmistrz Głubczyc.

4)Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

5)Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Tytuł IV.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 6. 1)Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2)Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

3)Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Tytuł V.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE

§ 7. 1)W przypadkach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2)Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3)Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4)Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5)Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6)Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest z dołu.

§ 8. Upoważnia się dyrektorów szkół do przyznawania, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust 5 pkt 1 Karty Nauczyciela lecz nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

§ 9. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze środków funduszu nagród wyodrębnione z budżetu Gminy określa uchwała nr IX/81/07 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 04 lipca 2007r w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce.

§ 10. Regulamin uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »