reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 14/38/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


orzeka nieważność

uchwały nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.)


Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono w dniu 14 czerwca 2013 r. uchwałę nr XXXII/294/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przedmiotowej uchwale Rada Miejska, powołując w podstawie prawnej przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska postanowiła m.in. w:

- § 2 ust. 3, iż: "w przypadku gdy budynek z którego zdejmowany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379, poz. 5 z 28 grudnia 2006 r.)",

- § 2 ust. 4, iż: "Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337, poz. 35 z 21 grudnia 2007 r. ),

- § 2 ust. 5, iż : "Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193, poz. 6 z 25 lipca 2007 r. )".

W dniu 1 lipca 2013 r. r. pismem nr F 7060.1.13 Burmistrz Ozimka wskazał, że: "Gmina Ozimek nie przesyłała zgłoszenia projektu tej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albowiem kierowała się dyspozycją zawartą w art. 8 ustawy o pomocy publicznej a która stanowi o niezbędności przesłania aktu prawa miejscowego w terminie 30 dni od daty jego uchwalenia do urzędu wskazanego wyżej. W tym też znaczeniu Gmina Ozimek przy uchwalaniu przedmiotowej uchwały uznała, że nie jest to warunek konieczny (zgłoszenie) do przyjęcia ważności uchwały Nr XXXII/294/13. Nadto biorąc pod uwagę zakres podmiotowy tej uchwały (adresatami są głównie osoby fizyczne) uznaliśmy, że zgłoszenie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie jest konieczne dla ważności przedmiotowej uchwały (…). Uzupełniając brak formalny w rozumieniu art. 7 ust. 3 w załączeniu przedkładam kopię pisma kierowanego do Prezesa Urzędu Konsumentów i Konkurencji wraz z rzeczoną uchwałą z prośbą o zajęcie stanowiska i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń co do przejrzystości zasad udzielania pomocy opisanych w w/w uchwale."

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy nie stawił się.


W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo, w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Stosownie do art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały. Podjęta przez radę gminy uchwała, stanowi podstawę prawną udzielenia dotacji celowej na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami określonymi w art. 403 ust. 4 cyt. ustawy.

W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Zawarty w treści art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu programu pomocowego, przewidującego udzielanie pomocy de minimis stanowi, zdaniem Kolegium, jeden z elementów procedury podejmowania uchwały przewidującej udzielenie pomocy de minimis.

Wskazany przez Gminę w wyjaśnieniach przepis art. 8 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nakłada na organ j.s.t. inny, niż określony w w/w art. 7 ust. 3, obowiązek odnoszący się do przesłania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązującego już aktu prawa miejscowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tego aktu. Obowiązek ten, w przypadku wystąpienia przesłanki pozytywnej określonej art. 8 ust. 1 ustawy, nie jest tożsamy z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 3 ustawy. Ze wskazanych przepisów nie wynika możliwość alternatywnego ich wyboru.

Tym samym, zaniechanie zgłoszenia uprawnionemu organowi projektu uchwały nr XXXII/294/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozimek przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (w którym jednoznacznie przewiduje się udzielenie pomocy de minimis ) implikuje stwierdzenie naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Niedopełnienie tego obowiązku narusza w sposób istotny powołany wyżej przepis ustawy, co uzasadnia orzeczenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Zastępca Prezesa Jan Uksik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama