Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/302/2014 Rady Gminy Pokój

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a, art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w ramach realizacji podstawy programowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 5 godzin dziennie w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 określa się w maksymalnej wysokości, o której mowa w art. 14 ust. 5a ustawy o systemie oświaty, którą nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe