Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/238/14 Rady Gminy Tułowice

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318,z 2014r.poz. 379), art.211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885,poz.938, poz.1646,z 2014 r poz.379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2014r. przyjęty uchwałą Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2013r w następujący sposób:

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu :

1) W Dziale 600

Transport i łączność

rozdziale 60014

Drogi publiczne powiatowe

paragrafie 0960

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł

2) W Dziale 756

Dochody od osób prawnych ,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnych
oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

paragrafie 0500

Podatek od czynnośći cywilno-prawnych
zwiększa się o kwotę 6 050,00 zł

3) W Dziale 756

Dochody od osób prawnych ,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnych
oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75616

Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

paragrafie 0500

Podatek od czynności cywilno-prawnych
zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

4) W Dziale 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85307

Dzienni opiekunowie

paragrafie 0830

Wpływy z uslug
zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł

paragrafie 0970

Wpływy z różnych dochodów
zwiększa się o kwotę 17 200,00 zł

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 109 450,00 zł

B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale 020

Leśnictwo

rozdziale 02095

Pozostała działalność

paragrafie 4300

Zakup usług pozostałych
zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

2) W Dziale 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85307

Dzienni opiekunowie

paragrafie 4110

Skladki na ubezpieczenie społeczne
zwiększa sie o kwotę 2 500,00 zł

paragrafie 4120

Skladki na Fundusz Pracy
zwiększa się o kwotę 400, 00

paragrafie 4170

Wynagrodzenie bezosobowe
zwiększa się o kwotę 14 300,00 zł

paragrafie 4430

Różne opłaty i składki
zwiększa się o kwotę 200,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 400,00 zł

C/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale 600

Transport i łączność

rozdziale 60014

Drogi publiczne powiatowe

paragrafie 6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
zwiększa się o kwotę 91 050,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 91 050,00 zł

§ 2.

Dokonuje się zmian między działami , rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych

1) W Dziale 600

Transport i łączność

rozdziale 60016

Drogi publiczne gminne

z paragrafu 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przenosi się kwotę 15 000,00 zł

do rozdziału 60014

Drogi publiczne powiatowe

do paragrafu 6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
przenosi się na kwotę 15 000,00 zł

2) W Dziale 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90003

Oczyszczanie miast i wsi

z paragrafu 4300

Zakup usług pozostalych
przenosi się kwotę 3 000,00 zł

do Działu 020

Leśnictwo

do rozdziału 02095

Pozostala działalność

do paragrafu 4300

Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 3 000,00 zł


Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych , budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

14 039 308,43 zł

Zwiększenia

109 450,00 zł

Zmniejszenia

0,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE

14 148 758,43 zł

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

1 050 000,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM

15 198 758,43 zł

PRZYCHODY

2 340 673,95 zł

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM

17 539 432,38 zł


WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

12 647 982,38 zł

Zwiększenia

18 400,00 zł

Zmniejszenia

0,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

12 666 382,38 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

3 512 000,00 zł

Zwiększenia

106 050,00 zł

Zmniejszenia

15 000,00 zł

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

3 603 050,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM

16 269 432,38 zł

ROZCHODY

1 270 000,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

17 539 432,38 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Lewandowska - Adam

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe