| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Łubniany

z dnia 23 lutego 2015 r.

w?sprawie zmiany uchwały nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z?dnia 25?listopada 2013?r. w?sprawie regulaminu utrzymania czystości i?porządku na terenie Gminy Łubniany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 4 ust. 1 i 2, art. 6j ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubniany, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują mieszkańcy i pomieszczenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w pomieszczeniach służących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

2. w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Albert Wiench

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »