| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Zławieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)2) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji podmiotowej na finansowanie bieżącej działalności oświatowej przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a do których zalicza się zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne.

2. Ilekroć w dalszej treści uchwały bez bliższego określenia jest mowa o:

1) podmiocie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć także zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny

3) uczniu - należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do przedszkola, objęte wychowaniem przedszkolnym na zasadach określonych w art.14 ust. 1, 1a, 1b ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)"

§ 2. 1. Podstawą określenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych są ustalone w budżecie Gminy, na dany rok budżetowy, wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych, na zadania oświatowe, o których mowa w art. 5a ust. 2, pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą określenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

3. Dotacja na każdego ucznia przedszkola niepublicznego wynosi 75% podstawy, o której mowa w ust. 1 i 2, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego przyznaje się dotację odpowiadającą 100% kwoty, przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zławieś Wielka.

4. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym jako zespoły wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne, przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 40% podstawy, o której mowa w ust. 1 i 2, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego przyznaje się dotację odpowiadającą 100% kwoty, przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zławieś Wielka.

§ 3. 1. Dotacji, o których mowa w § 2, udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego, złożony do Wójta Gminy Zławieś Wielka nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien być sporządzony odrębnie dla każdej placówki i winien zawierać dane, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego a jej wysokość ustalana jest comiesięcznie w oparciu o informację o aktualnej liczbie uczniów, przekazaną Wójtowi Gminy Zławieś Wielka do dnia 10 każdego miesiąca na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, złożoną wraz z imienną listą uczniów, zawierającą adres zameldowania i zamieszkania dziecka.

4. Informację, o której mowa w § 3 ust.3 sporządza się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Rata dotacji na pierwszy miesiąc działalności przedszkola będzie przekazana na podstawie informacji podmiotu prowadzącego o rozpoczęciu działalności - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w wysokości uwzględniającej liczbę uczniów wskazaną we wniosku według załącznika nr 1 do uchwały. Wyrównanie (dopłata lub potrącenie nadpłaty) raty dotacji na pierwszy miesiąc działalności następuje przy następnej racie dotacji, według faktycznej liczby uczniów określonej w informacji według załącznika nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej rozliczenia w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadpłaty lub niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

3. Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny uwzględniające liczbę uczniów za poszczególne miesiące podmiot prowadzący dokonuje w terminie do 31 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 5.

4. Rozliczenie powyższe podmiot składa również w przypadku zakończenia działalności przedszkola, w ciągu 30 dni od ostatniego dnia działalności. Wówczas rozliczeniem obejmuje się koszty sfinansowane dotacją do ostatniego dnia działalności.

5. Podmiot prowadzący przedszkole obowiązany jest równocześnie z rozliczeniem dotacji zwrócić do budżetu gminy kwotę dotacji pobranej nadmiernie, nienależnie lub wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej dla zaległości podatkowych.

6. O zatwierdzeniu rozliczenia dotacji Wójt Gminy zawiadamia beneficjenta na piśmie.

§ 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie:

1) przeznaczenia dotacji,

2) prawidłowości i rzetelności danych zawartych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów.

2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające: wskazanie kontrolowanego podmiotu, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego placówkę o terminie planowanej kontroli.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie przedstawionych w toku kontroli dokumentów.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Kontrolujący przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.

7. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyny odmowy i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole pokontrolnym.

9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

10. Kontrolujący na podstawie protokołu kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do organu prowadzącego niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.

11. Kontrolowany ma obowiązek powiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Kutnik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz.1281),

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Dz. U. z 2004r. Nr 273,poz.2703, Nr 281,poz.2781, z 2005r. Nr 17,poz.141, Nr 94,poz.788, Nr 122,poz.1020, Nr 131,poz.1091, Nr 167,poz.1400, Nr 249,poz.2104, z 2006r. Nr 144,poz.1043, Nr 208,poz.1532, Nr 227,poz.1658, z 2007r. Nr 42,poz.273, Nr 80,poz.542, Nr 115,poz.791, Nr 120,poz.818, Nr 180,poz.1280, Nr 181,poz.1292, z 2008r. Nr 70,poz.416, Nr 145,poz.917, Nr 216,poz.1370, z 2009r. Nr 6,poz.33, Nr 31,poz.206, Nr 56,poz.458, Nr 219 poz.1705, z 2010r. Nr44 poz.250, Nr 54 poz.320, Nr 148 poz.991, Nr 127 poz. 857, z 2011 r. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz.654, Nr 205 poz.1206

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »