| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/216/14 Rady Gminy Lipno

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017„

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.[1])) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/216/14 Rady Gminy Lipno z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017" Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem samorządów. W art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) określone zostały zadania własne gminy, które obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Podstawę prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r. ze zm.), w której wprowadzony został obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Zgodnie z art. 87 cytowanej ustawy wójt sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami, który podlega uchwaleniu przez radę gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programu wójt sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia się radzie gminy. Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podstawę do sporządzenia gminnego programu stanowi opracowana w 2013 r. Gminna Ewidencja Zabytków Gminny Lipno. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2014-2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem nr WUOZ.DW.WZN.5120.1.2014.AM z dnia 28.01. 2014 r. Przyjęcie niniejszego programu nie tylko zachęci do działań ochronnych i edukacyjnych, ale także pozwoli właściwie zadbać o obiekty wymagające opieki. Z powyższych względów przyjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/216/14
Rady Gminy Lipno
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lipno
Nr XXXII/216/14 z dnia 06 lutego 2014 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 238, poz.2390, z 2006 r. Nr 50, poz.362, Nr 126, poz.875, z 2007 r. Nr 192, poz.1394, z 2009 r. Nr 31, poz.206, Nr 97, poz.804, z 2010 r. Nr 75, poz.474, Nr 130, poz.871.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »