| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/424/2014 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 13 czerwca 2014r.

w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.: z 2013r. poz.645 i 1318, z 2014r. poz. 379), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 roku Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007 roku Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009 roku Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, Dz.U. z 2010 roku Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.: z 2013r. poz.938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379); uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Mrocza.

§ 2. Gmina Mrocza może udzielić dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Dotacja może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może być udzielana do wysokości wskazanej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Mrocza określa się w uchwale budżetowej Gminy Mrocza.

§ 4. Dotacja może być udzielona podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 5. Wnioski o dotację składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku budżetowego na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 6. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (wydruk lub wypis z księgi wieczystej wystawiony najpóźniej 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku);

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

3) kosztorys planowanych prac;

4) zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

5) pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

6) zgodę właściciela, współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na przeprowadzenie prac w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której ustanowiony jest trwały zarząd, najemca lub dzierżawca.

§ 7. Oceny wniosków względem formalnym i merytorycznym dokonuje komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

§ 8. W przypadku, gdy kwota dotacji udzielonych na podstawie pisemnych wniosków złożonych w terminie, o którym mowa w § 5 nie obejmuje całej kwoty przeznaczonej w budżecie na dany rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Mrocza, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza może wyznaczyć dodatkowy termin na złożenie wniosków.

§ 9. Gmina Mrocza może rozpatrzyć wniosek o dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych obiektów zabytkowych położonych poza Gminą Mrocza pod warunkiem, że zabytek ma szczególne znaczenie historyczne lub artystyczne.

Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania wyrażana jest w formie uchwały.

§ 10. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza po dokonaniu przez komisję oceny wniosków kieruje pod obrady sesji Rady Miejskiej w Mroczy projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji.

§ 11. Wniosku, o którym mowa w § 8 nie może złożyć podmiot, który składał wniosek w terminie określonym w § 5 i otrzymał dotację.

§ 12. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy przez Gminę Mrocza z uprawnionym podmiotem.

§ 13. Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. Do sprawozdania dołącza się: protokół odbioru prac, kserokopie faktur, rachunków, umów, kosztorys powykonawczy. Kserokopie dokumentów potwierdza się za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy.

§ 14. 1. Dotacje przyznane i nie wykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mrocza i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Mrocza wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających zwrot.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/424/2014
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Data złożenia wniosku.......................................

Wniosek o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków

Wnioskodawca:

Nazwa wnioskodawcy

...................................................................................................................................................

Forma organizacyjno-prawna

.............................................................................................................................

Adres wnioskodawcy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Tel. kontaktowy: .............................................................

Numer konta bankowego wnioskodawcy

...................................................................................................................................................

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu i zawierania umów

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Dane obiektu zabytkowego

Adres położenia lub przechowywania zabytku

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Określenie zabytku

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku

...................................................................................................................................................

Wpis w księdze rejestru .............................................................................. pod numerem

....................................................................

Nr nieruchomości w księdze wieczystej KW nr

............................................................................................................................

w Sądzie Rejonowym

...................................................................................................................................................

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca

Całkowity koszt prac objętych wnioskiem (zgodnie z kosztorysem)

...................................................................................................................................................

Kwota dotacji

...................................................................................................................................................

Środki własne

...................................................................................................................................................

Środki pochodzące z innych źródeł (wskazać, z jakich)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Informacje o pracach lub robotach przy zabytku

Zakres prac, które mają być objęte dotacją z podaniem podstawy prawnej (odpowiedni artykuł ustawy o ochronie zabytków i opiec nad zabytkami)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Termin rozpoczęcia prac

...............................................................................................................................................Termin zakończenia prac

...................................................................................................................................................

Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Podpisy osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:

...............................................................................................................

Wykaz załączników do wniosku:

1. Pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,

2. Pozwolenia na budowę, (jeśli wymagają tego odrębne przepisy)

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,

(odpis księgi wieczystej wystawiony nie wcześniej jak 3 miesiące przed złożeniem wniosku)

4. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków,

5. Kosztorys wstępny planowanych prac.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/424/2014
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie

z wykorzystania dotacji udzielonej ........................................................

na prace ........................................................... przy zabytku .....................................................

wpisanym do rejestru zabytków

Dotację przekazano na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mroczy

Nr ............................... z dnia .....................................,

umowy nr .......................................... z dnia

Dane podmiotu rozliczającego dotację:

Nazwa

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dokładny adres

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Forma organizacyjno-prawna

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wykaz wykonanych prac lub robót budowlanych, ewentualnie przyczyny ich niewykonania

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Rozliczenie kosztu realizacji zadania

Całkowity koszt

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w tym z:

1) dotacji

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2) środków własnych

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3) innych źródeł (podać jakich)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4) kwota dotacji niewykorzystana (data zwrotu dotacji)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zestawienie rachunków i faktur finansowych z przyznanej dotacji :

LP. Numer faktury, (rachunku) Określenie rodzaju wydatku Termin zapłaty Kwota faktury Kwota wydatkowana z dotacji

Załączniki:

1. Protokół odbioru prac

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur

3. Kosztorys powykonawczy

Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli:

…………………………………………………………………


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa procedurę przyznawania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Mrocza.

Załączniki do uchwały, druki ułatwiają podmiotom ubiegającym się o dotację pozyskanie środków finansowych oraz prawidłowe rozliczenie się z otrzymanego dofinansowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Romuald Rosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »