Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/141/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Przerośl

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach (Dz.U.z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr86, poz. 720) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Suwalskiego, uchwala się co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się następujące drogi położone na terenie gminy Przerośl
-LP Nazwa Drogi - Przebieg - Długość
-1 - Nowa Przerośl - Stańczyki - droga powiatowa 1092B - Nowa Przerośl (do Kozłowski, Stelmach) -1980m
-2 - Przerośl (Hydrofornia) - Stańczyki - Przerośl - Stańczyki (Hydrofornia - granica województwa) -3250m
-3 - Nowa Przerośl przez wieś - droga gminna 101804B - droga gminna 101837B (Krzyż - Brzozowski) -1800m
-4 - Przerośl - Kolonia Przerośl - Przerośl - Kolonia Przerośl (nad Sztukowski Andrzej) -1700m
-5 - Kolonia Przerośl przez wieś - Kolonia Przerośl - droga powiatowa 1091B (nad Szorc, Pupel) -1900m
-6 - Prawy Las przez wieś - przez wieś Prawy Las (nad Atkielski, Osewski) -1760m
-7 - Prawy Las - Blenda - Prawy Las - Blenda -1500m
-8 - Przełomka - Zarzecze - Przełomka - Zarzecze -1310m
-9 - Kolonia Przerośl - Blenda - Kolonia Przerośl - Blenda (Wawrukiewicz - Bagiński) -2030m
-10 - Łanowicze Duże - Zabagna - Łanowicze Duże - Zabagna (koło Lelo) -1270m
-11 -Przystajne przez wieś - przez wieś Przystajne (nad Kalinowski) -1020m
-12 - Rakówek - Krzywólka - Rakówek - Krzywólka (Gajewski - Krzywólka) -2530m
-13 - Rakówek - granica województwa - Rakówek - granica województwa (do wsi Białe Jeziorki) -700m
-14 - Rakówek - Łoje - Rakówek - Łoje ( w stronę Sojkowski) -1100m
-15 - przez wieś Romanówka - przez wieś Romanówka - 950m
-16 - Romanówka - Czostków - Romanówka - Czostków - 1100m
-17 - Nowa Przerośl - Kolonia Przerośl - droga powiatowa 1091B - droga gminna 101804B (Zbigniew Pupel - Szlaszyński Jan) -2360m
-18 - Kolonia Przerośl - Olszanka - droga powiatowa 1098B - Kolonia Przerośl (Szlaszyński Jan - Anna Czostek) -2420m
-19 - Droga gminna 101843B - droga powiatowa 1093B - od drogi gminnej 101843B do drogi powiatowej1093B (do Truchan) -750m
-20 - Droga gminnej 101804 B - Droga gminna 101838 B - od drogi gminnej 101804 B do drogi gminnej 101838 B (obok Teresa Kruszko) -1000m
-21 - Droga powiatowa 1099B - droga powiatowa 1098B - Od drogi powiatowej 1099B do drogi powiatowej 1098B (od Ginel do Ceglarski) -1020m
-22 - Droga powiatowa 1091B - Droga gminna 101852B - Droga powiatowa 1091B droga gminna 101852B (nad Woliński Jan) -910m
§ 2. Szczegółowy przebieg i położenie dróg wymienionych w §1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Załącznik do Uchwały Nr XXI/141/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik1.doc

nr 1 do uchwały XXI 141 09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe