Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 238/10 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 11 maja 2010r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2010 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków - wprowadzenia otrzymanych dotacji

1)Zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 901 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 2030 5 999 zł - na zadania własne

- Dział 801 rozdział 80101 § 6330 14 902 zł - na zakupy inwestycyjne

2)Zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 901 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 5 999 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 6060 14 902 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu

1)Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 53 440 zł - zadania własne

- Dział 700 rozdział 70005 § 4480 35 000 zł

- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 5 000 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 4010 12 362 zł

- Dział 853 rozdział 85395 § 4210 78 zł

- Dział 926 rozdział 92695 § 4210 1 000 zł

2)Zwiększenia planu wydatków o kwotę 53 440 zł - zadania własne

- Dział 700 rozdział 70005 § 4210 3 000 zł

- Dział 700 rozdział 70005 § 4260 2 000 zł

- Dział 700 rozdział 70005 § 4300 30 000 zł

- Dział 750 rozdział 75023 § 4420 5 000 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 4210 6 262 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 2 000 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 6060 4 100 zł

- Dział 853 rozdział 85395 § 4410 78 zł

- Dział 926 rozdział 92695 § 4300 1 000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 12 481 874 zł z tego:

- dochody bieżące 10 742 957 zł

- dochody majątkowe 1 738 917 zł

2)Plan wydatków ogółem 14 081 874 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 625 442 zł

- na wydatki majątkowe 3 456 432 zł

3)Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 682 362 złote.

4)Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 600 000 złotych jest pożyczka z WFOS i GW na prefinansowanie.

§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik do Zarządzenia Nr 238/10
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 11 maja 2010 r.

Objasnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

- Do § 1 Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010 rok, - w dziale 801 - oświata i wychowanie - kwota 20 901 zł - środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

- Do § 2 Dokonuje się niezbędnych dla właściwej realizacji zadań zmian w planie wydatków bieżących - przeniesień w ramach działów, w zakresie zadań własnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe