Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/228/10 Rady Miasta Suraż

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28 , poz.142, Nr 28, poz.1426) oraz art. 94, art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów
1) Zwiększyć dochody - zadanie zlecone o kwotę 83.823,-
Dział 010- rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 77.193,-
Dział 751- rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 6.630,-
2) Zmniejszyć dochody - porozumienia jst o kwotę 690.471,-
Dział 600 - rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 690.471,-
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków
1) Zwiększyć wydatki - zadanie zlecone o kwotę 83.823,-
Dział 010 - rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 122,-
Dział 010 - rozdz. 01095 § 4120 o kwotę 20,-
Dział 010 - rozdz. 01095 § 4170 o kwotę 800,-
Dział 010 - rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 72,-
Dział 010 - rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 500,-
Dział 010 - rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 75.679,-
Dział 751 - rozdz. 75107 § 4110 o kwotę 366,-
Dział 751 - rozdz. 75107 § 4120 o kwotę 59,-
Dział 751 - rozdz. 75107 § 4170 o kwotę 2.405,-
Dział 751 - rozdz. 75107 § 4210 o kwotę 2.200,-
Dział 751 - rozdz. 75107 § 4300 o kwotę 1.000,-
Dział 751 - rozdz. 75107 § 4740 o kwotę 600,-
2) Zwiększyć wydatki - zadanie własne o kwotę 375.006,-
Dział 010 - rozdz. 01010 § 4210 o kwotę 32.423,-
Dział 010 - rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 56.400,-
Dział 754 - rozdz. 75405 § 3000 o kwotę 5.000,-
Dział 757 - rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 15.000,-
Dział 757 - rozdz. 75704 § 8020 o kwotę 211.125,-
Dział 801 - rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 470,-
Dział 900 - rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 20.500,-
Dział 900 - rozdz. 90017 § 4110 o kwotę 2.660,-
Dział 900 - rozdz. 90017 § 4120 o kwotę 428,-
Dział 921 - rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 28.000,-
Dział 921 - rozdz. 92109 § 4279 o kwotę 3.000,-
3) Zmniejszyć wydatki - porozumienia jst o kwotę 853.961,-
Dział 600 - rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 853.961,-
4) 4) Zmniejszyć wydatki - zadanie własne o kwotę 89.905,-
Dział 801 - rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 470,-
Dział 900 - rozdz. 90017 § 4170 o kwotę 4.000,-
Dział 921 - rozdz. 92109 § 6229 o kwotę 85.435,-
§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2010 roku", który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł.
§ 6. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. dodaje się § 8a, który otrzymuje brzmienie "Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę do kwoty 211.125zł.
§ 7. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. w § 13 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie " udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - 211.125zł.
§ 8. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 9 " Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 10.
1) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 8.090.635 zł.
b) Plan wydatków ogółem 8.862.548 zł.
2) Deficyt budżetu gminy w kwocie 771.913 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
a) z wolnych środków w kwocie 431.913zł.
b) z kredytów w kwocie 340.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/228/10
Rady Miasta Suraż
z dnia 25 maja 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK
Lp. Wyszczególnienie Kwota
I Przychody - ogółem 1.047.701,-
w tym :
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacjimajątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowychwyemitowanych przez gminę

-
431.913,-
615.788,-
-
-
-
-
II Rozchody - ogółem 275.788,-
w tym :
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych

158.500,-
117.288,-
-
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/228/10
Rady Miasta Suraż
z dnia 25 maja 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Koszty poniesione do 31.12.2009 Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innychźródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 600 60016 Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce 231.630 14 630 217.000 217.000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
2 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul.Bielska)Nr1508B, przejście przez m.Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011 1.646.039 0 1.646.039 121.510 340.000 1.184.529B URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
3. 600 60016 Budowa ul.Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów , dokumentacja techniczna,podział geodezyjny 2005-2010 83.130 11.130 72 000 72 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
4. 801 80104 Zakup zmywarki 7 000 0 7 000 7 000 0 0 0 ZSiPOW W SURAŻU
5. 900 90001 Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki 1.025.448 20.000 1.005.448 142.757 0 245.000A 617.691 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
6. 900 90015 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż 63 438 52.338 11.100 11 100 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
7. 801 80104 Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych 1.015.407 0 12 000 12 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
8. 630 63095 Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi - dokumentacja techniczna 512 120 0 23 000 23 000 0 0 0 URZĄD MIEJSKI W SURAŻU
Ogółem 4.584.212 98 098 2.993.587 606.367 340.000 1.429.529 617.691 X
A. Inne źródła (wpłaty ludności 245.000)
B Inne źródła (dotacja z Powiatu Białostockiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 723.019 oraz z budżetu powiatu 461.510zł)
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/228/10
Rady Miasta Suraż
z dnia 25 maja 2010 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2009 Prognoza
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 1 558 736 2 174 524 1 898 736 1 590 948 1 319 160 1 036 579 689 288 359 788 159 788
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 1 558 736 1 558 736 1 898 736 1 590 948 1 319 160 1 036 579 689 288 359 788 159 788
1.1.1 pożyczek 411 736 411 736 1 898 736 1 590 948 1 319 160 1 036 579 689 288 359 788 159 788
1.1.2 kredytów 1 147 000 1 147 000 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 615 788 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1 pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 kredyty,w tym: 0 615 788 0 0 0 0 0 0 0
EBOiR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 obligacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 Planowane zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 0 561 913 387 788 341 788 332 581 387 291 359 500 225 000 169 788
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 0 486 913 307 788 271 788 282 581 347 291 329 500 200 000 159 788
2.1.1 kredytów i pożyczek 0 275 788 307 788 271 788 282 581 347 291 329 500 200 000 159 788
2.1.2 wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3 udzielonych poręczeń 0 211 125 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 0 75 000 80 000 70 000 50 000 40 000 30 000 25 000 10 000
3. Prognozowane dochody budżetowe 0 8 090 635 7 400 000 6 500 000 6 455 300 6 361 198 5 990 700 5 723 000 5 682 788
3.1 dochody bieżące 0 5 688 415 5 900 000 5 500 000 5 555 300 5 561 198 5 540 700 5 273 000 5 232 788
3.2 dochody majątkowe(dotacje inwestycyjne) 0 2402 220 1 500 000 1 000 000 900 000 800 000 450 000 450 000 450 000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 0 8 862 548 7 092 212 6 228 212 6 100 000 6 013 907 5 661 200 5 523 000 5 523 000
4.1 wydatki bieżące 0 5 752 586 5 600 212 5 128 212 5 200 000 5 013 907 5 211 200 5 073 000 5 073 000
4.2 wydatki majątkowe 0 3 109 962 1 492 000 1 100 000 900 000 1 000 000 450 000 450 000 450 000
5. Prognozowany wynik finansowy 0 -771 913 307 788 271 788 355 300 347 291 329 500 200 000 159 788
6. Relacje do dochodów (w %): 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1-2.2):3 0 20,86 21,49 20,29 16,05 10,84 6,01 2,79 0
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3 0 20,86 21,49 20,29 16,05 10,84 6,01 2,79 0,00
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3) 0 6,95 5,24 5,26 5,15 6,06 6,00 3,93 2,99
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 0 6,95 5,24 5,26 5,15 6,06 6,00 3,93 2,99
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIV/228/10
Rady Miasta Suraż
z dnia 25 maja 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.
Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 83.823zł. W rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 77.193zł. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3011-115/2010 dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ,w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o kwotę 6.630zł. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku Nr DBŁ3101-3-1/18/10 dotacja na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.
Jednocześnie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 690.471zł., w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - dokonano korekty dotacji z Powiatu Białostockiego na drogę powiatową w Zawykach.
Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 375.006zł. w następujących rozdzałach: w rodziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 88.823zł. z przeznaczeniem na wymianę zasów, zaworów przyłączy wodociągowych, hydrantów we wsi Zawyki, w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 77.193zł. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej , w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o kwotę 6.630zł. wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na kwotę 5.000zł. - wpłata na fundusz wsparcia Policji - zakup wyposażenia posterunku w Łapach, w dziale 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 226.125zł. z przeznaczeniem na odsetki w kwocie 15.000zł. od kredytów oraz na rozliczenie z tytułu poręczenia przez Gminę kredytu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu (remont świetlicy w Rynkach) w kwocie 211.125zł., w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększono kwotę 470zł. na przeprowadzenie warsztatów z młodzieżą z zakresu problemów z odżywianiem, w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę 23.588zł. - wynagrodzenie na zatrudnienie osób z PUP do robót publicznych, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie dotacji o kwotę 28.000zł. dla MGOK na wydanie monografii parafii Suraż oraz na wydanie mapy turystycznej Gminy Suraż, środki w wysokości 3.000zł. na wkład własny remontu świetlicy wiejskiej w Kowalach - w ramach PROW 2007-2013 dzialanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Jednocześnie plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 943.866zł. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - dokonano korekty wartości kosztów na drogę powiatową w Zawykach na kwotę 853.961zł., w dziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono kwotę 470zł., w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę 4.000zł. przesunięto na zatrudnienie osób z PUP do robót publicznych, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano korekty dotacji celowej na kwotę 85.435zł. dla MGOK po roztrzygnięciu przetargu na remont świetlicy w Rynkach.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe