reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/22/10 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 253, poz. 2648 i z 2009 r. Nr 111, poz. 1246).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik do Uchwały Nr II/22/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WARUNKI I TRYB WSPIERANIA FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU NA OBSZARZE GMINY CHOROSZCZ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Gmina Choroszcz wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Choroszcz.

3. Ilekroć poniżej jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Choroszcz;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Choroszczy;

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Choroszczy;

4) dotacji - należy przez to rozumieć wydatki budżetu gminy przeznaczone na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Choroszcz, określone corocznie w uchwale budżetowej;

5) zadaniu - należy przez to rozumieć współzawodnictwo sportowe w określonych ramach czasowych nie dłuższych niż jeden rok kalendarzowy; jeżeli współzawodnictwo sportowe toczy się w ramach rozgrywek jesień-wiosna, sezon jesienny i sezon wiosenny należy traktować jako odrębne zadania.

§ 2. Warunki wspierania rozwoju sportu oraz wysokość dotacji

1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji na prowadzenie statutowej działalności sportowej. Klub sportowy może otrzymać dotację na rozwój sportu po zapewnieniu udziału środków własnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby sportowe, które:

1) realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2,

2) mają siedzibę na terenie gminy,

3) prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy w danej dyscyplinie sportu;

4) dysponują odpowiednią bazą i kadrą szkoleniową oraz uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

3. W przypadku dofinansowania (wsparcia) zadania wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów jego realizacji, jednak nie więcej niż 70.000,00 PLN.

4. Na wniosek klubu sportowego, Burmistrz, po zapoznaniu się z sytuacją finansową klubu może zwiększyć stawkę dofinansowania do 90 %.

5. Do kosztów, klub sportowy zaliczyć może również skalkulowany koszt nakładów pracy związanych z realizacją zadania.

6. Klub sportowy w ciągu roku może otrzymać z budżetu gminy dotację na więcej niż jedno zadanie.

7. Łączna kwota dotacji przyznanych klubowi sportowemu w ciągu roku nie może przekroczyć 90.000,00 PLN.

8. Dotacja może zostać udzielona po przeprowadzeniu przez Burmistrza postępowania konkursowego.

§ 3. Konkurs

1. Burmistrz ogłasza konkurs w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

2. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte co najmniej następujące informacje:

1) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs;

2) dyscypliny sportu objęte zamiarem udzielenia dotacji;

3) miejsce i termin składania ofert;

4) miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu;

5) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu;

6) zasady przyznawania dotacji;

7) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert;

8) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

3. Oferta złożona przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinna zawierać co najmniej:

1) nazwę i siedzibę oferenta;

2) szczegółowy opis realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy (kosztorys);

4) terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram).

4. Do oferty, o której mowa w ust. 3 należy dołączyć:

1) aktualny dokument potwierdzający prawo klubu sportowego do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na miesiąc przez terminem składania ofert;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego;

3) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem rodzaju zadania, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie określonym w konkursie.

§ 4. Rozpatrywanie ofert

1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.

2. W skład komisji konkursowej wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli Rady, w zakresie działania których znajdują się zadania przeznaczone do realizacji przez kluby sportowe;

2) merytoryczny pracownik Urzędu Miejskiego.

3. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;

2) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi.

4. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa Regulamin zatwierdzony przez Burmistrza.

5. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:

1) zgodność oferty z zadaniami statutowymi klubu sportowego;

2) wartość merytoryczną oferty;

3) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziału środków własnych klubu sportowego oraz oczekiwaną wysokość dotacji;

4) możliwość realizacji zadania przez oferenta;

5) dotychczasową współpracę klubu sportowego z gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.

6. Z przebiegu rozstrzygnięcia konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki określone w § 3 ust. 3 i 4 oraz ofert odrzuconych;

3) wskazanie najkorzystniejszej oferty, i propozycji wysokości dotacji;

4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;

5) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

6) podpisy członków komisji konkursowej.

7. Konkurs powinien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Wyniki konkursu doręcza się wnioskodawcom i ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Umowa

1. Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym, którego oferta została wybrana.

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i sposób jego realizacji;

3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizację zadania i warunki jej uruchomienia;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

5) warunki przesunięcia środków w ramach dotacji;

6) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

7) sposób i termin rozliczenia dotacji;

8) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

9) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji;

10) postanowienia dotyczące wydatkowania dotacji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz o finansach publicznych.

4. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego, na który została przyznana.

5. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

§ 6. Kontrola wykonania zadania i rozliczenie

1. W trakcie realizacji zadania gmina ma prawo do oceny realizacji zadania, a w szczególności:

1) żądania informacji o jego przebiegu;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) wglądu do dokumentacji księgowej oraz sporządzania kserokopii dokumentów.

2. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

3. Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania, w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który została zawarta umowa.

4. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

5. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) informację o przebiegu realizacji zadania;

2) szczegółowe rozliczenie finansowe;

3) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz ustawą o finansach publicznych;

4) inne istotne informacje o realizacji zadania.

6. Informacja z rozliczenia dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, po zakończeniu roku budżetowego, nie później jednak, niż do 30 kwietnia następnego roku.

7. Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Burmistrz Choroszczy w terminie do 30 kwietnia każdego roku, po roku, w którym nastąpiła realizacja zadań, przedstawia Radzie zbiorcze sprawozdanie z realizacji tych zadań przez kluby sportowe.

2. Do postępowań w sprawie udzielenia dotacji na rozwój sportu wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Zmiany niniejszych warunków następują w formie przewidzianej dla ich ustanowienia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama