Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Krynek

z dnia 8 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) , postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok w formie załączników Nr 1,2,3, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 8.343.099,00 zł

- Wykonanie - 8.079.924,70 zł

w tym:

- dochody własne - 3.719.458,48 zł

w tym: (dochody majątkowe) - 695.441,86 zł

- dotacje na zadania zlecone - 1.125.513,22 zł

- subwencje - 3.324.953,00 zł

2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 9.113.339,00 zł

- Wykonanie - 8.773.948,90 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 2.330.803,38 zł

- wydatki bieżące - 6.443.145,52 zł

w tym: zadania zlecone gminie - 1.125.513,22 zł.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki w formie załącznika Nr 4.

§ 3. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 oraz informacja o stanie mienia, o której mowa w § 2 przedłożone zostaną Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku oraz Radzie Miejskiej do 31 marca 2011 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2011
Burmistrza Krynek
z dnia 8 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Dochody za 2010 r. wg działów , rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2011
Burmistrza Krynek
z dnia 8 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki za 2010 rok wg działów, rozdziałów , paragrafów

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2011
Burmistrza Krynek
z dnia 8 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2011
Burmistrza Krynek
z dnia 8 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRYNKI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe