Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 46/11 Wójta Gminy Narewka

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz § 11Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2011, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 14.564.784 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.720.289 zł

- dochody majątkowe: 3.844.495 zł

2) wydatki ogółem : 16.184.666 zł w tym:

- bieżące : 10.138.251 zł

- majątkowe: 6.046.415 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w DziennikuUrzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt


Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

801

Oświata i wychowanie

358 932

92

359 024

80195

Pozostała działalność

350 000

92

350 092

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

92

92

852

Pomoc społeczna

444 400

7 000

451 400

85295

Pozostała działalność

29 400

7 000

36 400

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

29 400

7 000

36 400

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

18 910

4 194

23 104

85415

Pomoc materialna dla uczniów

18 910

4 194

23 104

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

18 910

4 194

23 104

bieżące razem:

9 764 870

11 286

9 776 156

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

122 250

0

122 250

majątkowe

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

15 000

15 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

0

15 000

15 000

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0

15 000

15 000

majątkowe razem:

3 829 495

15 000

3 844 495

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 404 202

0

2 404 202

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

750

Administracja publiczna

78 527

14 235

92 762

75056

Spis powszechny i inne

10 527

14 235

24 762

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 527

14 235

24 762

bieżące razem

929 898

14 235

944 133

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

14 524 263

40 521

14 564 784

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 526 452

0

2 526 452

Zwiększa się plan dochodów własnych budżetu Gminy o kwotę 40.521 zł w tym:

- 92 zł podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.232. 2011.BB z dnia 12.08.2011r, zwiększającego dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

- 7.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.187.2011.MC z dnia 21.07.2011r, zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

- 4.194 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27.06.2011r, zwiększającego dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r - "Wyprawka szkolna".

- 15.000 zł na podstawie umowy z Województwem Podlaskim z dnia 8 lipca 2011r w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej .

- 14.235 zł na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 zwiększającego dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Gminnego Biura Spisowego.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 344 027

0

1 344 027

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

300

1 120

1 420

4430

Różne opłaty i składki

300

1 120

1 420

60016

Drogi publiczne gminne

1 204 898

-1 120

1 203 778

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

2 750

2 750

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 487

20 000

31 487

4270

Zakup usług remontowych

44 671

-23 870

20 801

700

Gospodarka mieszkaniowa

501 301

0

501 301

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

79 801

0

79 801

4300

Zakup usług pozostałych

39 295

-2 000

37 295

4430

Różne opłaty i składki

8 000

2 000

10 000

710

Działalność usługowa

127 000

0

127 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

127 000

0

127 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

119 000

-32 000

87 000

4300

Zakup usług pozostałych

8 000

32 000

40 000

750

Administracja publiczna

1 798 508

0

1 798 508

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 553 144

-1 000

1 552 144

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

135 000

-1 000

134 000

75095

Pozostała działalność

98 764

1 000

99 764

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

1 000

2 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

208 864

15 000

223 864

75412

Ochotnicze straże pożarne

199 864

9 100

208 964

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

-5 900

4 100

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

15 000

15 000

75414

Obrona cywilna

1 000

1 400

2 400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

265

265

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

43

43

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 750

1 750

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

-158

342

4300

Zakup usług pozostałych

500

-500

0

75495

Pozostała działalność

8 000

4 500

12 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000

4 500

12 500

801

Oświata i wychowanie

3 476 916

92

3 477 008

80113

Dowożenie uczniów do szkół

383 701

-444

383 257

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

143 300

-600

142 700

4300

Zakup usług pozostałych

16 000

-944

15 056

4410

Podróże służbowe krajowe

0

600

600

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

500

500

80195

Pozostała działalność

410 750

536

411 286

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600

138

738

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 500

-138

11 362

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000

-4 640

2 360

4300

Zakup usług pozostałych

16 000

5 000

21 000

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000

176

2 176

852

Pomoc społeczna

767 643

7 000

774 643

85219

Ośrodki pomocy społecznej

175 359

0

175 359

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

-200

100

4410

Podróże służbowe krajowe

500

200

700

85295

Pozostała działalność

50 220

7 000

57 220

3110

Świadczenia społeczne

49 724

7 000

56 724

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

91 061

4 194

95 255

85415

Pomoc materialna dla uczniów

23 638

4 194

27 832

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

4 194

4 194

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 281 534

0

1 281 534

90095

Pozostała działalność

982 372

0

982 372

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

2 497

2 497

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

181 104

-2 497

178 607

926

Kultura fizyczna

107 300

0

107 300

92695

Pozostała działalność

37 000

0

37 000

4260

Zakup energii

1 500

1 000

2 500

4300

Zakup usług pozostałych

23 000

-1 000

22 000

Razem własne:

15 214 247

26 286

15 240 533

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

78 527

14 235

92 762

75056

Spis powszechny i inne

10 527

14 235

24 762

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

8 100

8 100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 253

1 838

3 091

4120

Składki na Fundusz Pracy

206

297

503

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

4 000

4 000

852

Pomoc społeczna

815 000

0

815 000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

802 000

0

802 000

3110

Świadczenia społeczne

766 321

-12 000

754 321

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 849

12 000

26 849

Razem zlecone:

929 898

14 235

944 133

Ogółem:

16 144 145

40 521

16 184 666

Zwiększa się o 40.521zł plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe