Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 143/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 10 października 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.982.393 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.293.720 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.152.223 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 31.997 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.688.673 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł);

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.731.750 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.932.130 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.152.223 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 14.760 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 311.997 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.799.620 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 427.098 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

39 615

A

Dochody własne

0

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

39 615

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0

20 680

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0

20 680

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

20 680

Dział 852

Pomoc społeczna

0

18 935

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

13 935

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

13 935

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

5 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

5 000

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

514 789

554 404

A

Wydatki na zadania własne

514 789

514 789

Dział 758

Różne rozliczenia

318 823

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

318 823

0

§ 4810

Rezerwy

318 823

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

168 880

474 314

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

30 033

276 439

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 476

210 488

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 449

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

62 704

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

7 108

2 695

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

552

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

13 887

0

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 364

0

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 132

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 202

0

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

189

0

Rozdział 80104

Przedszkola

20 410

66 424

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

60 133

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 327

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

898

5 679

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1 601

28

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

584

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

584

0

Rozdział 80110

Gimnazja

92 209

114 538

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 971

73 484

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 277

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

38 775

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

3 961

2 279

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

12 341

16 913

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 849

13 136

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 918

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000

3 446

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

2 574

331

Dział 851

Ochrona zdrowia

11 000

11 000

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

11 000

11 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

11 000

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000

0

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 386

15 775

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

2 386

15 775

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

828

12 310

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

211

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

603

3 176

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

744

289

Dział 926

Kultura fizyczna

13 700

13 700

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

13 700

13 700

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

12 400

§ 4260

Zakup energii

13 000

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

700

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

1 300

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

39 615

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0

20 680

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0

20 680

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

20 680

Dział 852

Pomoc społeczna

0

18 935

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

13 935

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

13 935

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

5 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

5 000

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe