reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Filipów

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. 153) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 134.448 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 333.367 zł oraz zmniejszyć o kwotę 198.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budzetu gminy na 2013 rok stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikienm Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 27.393.677 zł;

- bieżące - 13.207.234 zł,

- majątkowe - 14.186.443 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.112.629 zł;

- bieżące - 12.605.246 zł,

- majątkowe - 17.507.383 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w kwocie 2.718.952 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 1.257.822 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.

§ 8. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł nastąpi ze źródeł:

1) wolnych środków w kwocie 513.184 zł,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w kwocie 486.816 zł.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Helena Teresa Sowulewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 17 maja 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2013rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

38 520,00

38 520,00

85395

Pozostała działalność

0,00

38 520,00

38 520,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

32 742,00

32 742,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

5 778,00

5 778,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

82 624,00

82 624,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

82 624,00

82 624,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

82 624,00

82 624,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500 000,00

13 304,00

513 304,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500 000,00

13 304,00

513 304,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

13 304,00

13 304,00

Razem:

24 444 179,00

134 448,00

24 578 627,00

Na ogólne dochody w wysokości 27.393.677 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.207.234 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 14.186.443 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne - 13.685.443 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego - 1.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 500.000 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 17 maja 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

15 835 185,00

19 205,00

15 854 390,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

15 828 685,00

19 205,00

15 847 890,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

130 000,00

- 120 000,00

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 698 685,00

134 205,00

15 832 890,00

630

Turystyka

10 000,00

8 694,00

18 694,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

10 000,00

8 694,00

18 694,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

8 694,00

18 694,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

22 000,00

- 4 605,00

17 395,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

22 000,00

- 4 605,00

17 395,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

- 4 605,00

15 395,00

710

Działalność usługowa

100 000,00

20 000,00

120 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

75 000,00

20 000,00

95 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

20 000,00

70 000,00

750

Administracja publiczna

1 711 942,00

- 20 200,00

1 691 742,00

75095

Pozostała działalność

262 149,00

- 20 200,00

241 949,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

47 000,00

- 20 200,00

26 800,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

38 520,00

38 520,00

85395

Pozostała działalność

0,00

38 520,00

38 520,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

12 099,00

12 099,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 135,00

2 135,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

3 598,00

3 598,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

635,00

635,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

379,00

379,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

67,00

67,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

8 506,00

8 506,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 501,00

1 501,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

510,00

510,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

90,00

90,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

7 650,00

7 650,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

1 350,00

1 350,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

161 557,00

82 624,00

244 181,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

20 656,00

82 624,00

103 280,00

3240

Stypendia dla uczniów

20 656,00

82 624,00

103 280,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

869 727,00

- 19 205,00

850 522,00

90002

Gospodarka odpadami

505 427,00

- 39 205,00

466 222,00

4300

Zakup usług pozostałych

450 000,00

- 48 225,00

401 775,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

9 020,00

9 020,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

102 300,00

20 000,00

122 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

10 000,00

11 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

10 000,00

10 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

963 376,00

9 414,00

972 790,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

823 376,00

9 414,00

832 790,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

15 304,00

18 304,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 376,00

- 2 000,00

7 376,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

285 909,00

- 3 890,00

282 019,00

Razem:

27 163 132,00

134 447,00

27 297 579,00

Na ogólne wydatki w kwocie 30.112.629 składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.605.246 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.584.925 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.398.988 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.185.937 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500.101 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.507.383 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 521.110 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 17 maja 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2013 r.

w tym:

Środki własne budżetu

Środki z UE

Środki z innych źródeł

Środki z WFOSiGW

Kredyty i pożyczki

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap II

Dz. 010 rozdz.01010

4 679 550,00

134 205,00

3 987 426,00

557 919,00

2. Budowa oczyszczalni ścieków

Dz. 010 rozdz.01010

3 205 376,00

2 724 570,00

480 806,00

3. Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa nowej linii

Dz. 010 rozdz.01010

485 064,00

412 304,00

72 760,00

4. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz. 010 rozdz.01010

7 392 900,00

482 112,00

277 178,00

6 283 965,00

349 645,00

5. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie

Dz. 010 rozdz.01010

70 000,00

70 000,00

6. Dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi w Jemielistem

Dz. 600 rozdz. 60014

200 000,00

200 000,00

7. Budowa drogi gminnej przez Szafranki

Dz. 600 rozdz. 60016

245 015,00

245 015,00

8. Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Zusno ok. 2,080 km - płatność końcowa

Dz. 600 rozdz. 60016

311 624,00

311 624,00

9. Wykonanie projektu na budowę plaży gminnej w Jemielistem

Dz. 630 rozdz. 63003

10 000,00

10 000,00

10. Wykup gruntu pod teren rekreacyjny przy "starym młynie"

Dz. 630 rozdz. 63003

8 694,00

8 694,00

10. Plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium w Mieruniszkach

Dz.710 rozdz.71004

70 000,00

70 000,00

11. Zakup samochodu

Dz.750 rozdz.75095

26 800,00

26 800,00

12. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorzadowa

Dz.750 rozdz.75023

22 652,00

22 652,00

13. Zakup samochodu dla OSP Filipów - dotacja

Dz. 754 rozdz. 75412

173 578,00

173 578,00

14. Dotacja celowa na rekultywację wysypiska odpadów

Dz. 900 rozdz. 90002

9 020,00

9 020,00

13. Modernizacji sieci elektrycznej oświetlenia w parku w Filipowie

Dz.900 rozdz.90015

10 000,00

10 000,00

14. Budowa Gminnego Centrum w Filipowie

Dz. 921 rozdz. 92109

587 110,00

348 019,00

239 091,00

Ogółem środki na inwestycje w 2013 roku

17 507 383,00

2 121 719,00

239 091,00

277 178,00

13 408 265,00

1 461 130,00

* w tym kwota 66.000 stanowi koszt niekwalifikowany projektu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 17 maja 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 718 952,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 771 006,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1 947 946,00

Rozchody ogółem:

1 000 000,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

500 000,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 17 maja 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

600

60014

6300

Powiat Suwalski

200 000,00

851

85154

2820

zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów

1 800,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

220 000,00

754

75412

6230

Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie

173 578,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

140 000,00

851

85154

2820

zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów

2 400,00

852

85205

2710

Powiat Suwalski

3 000,00

852

85295

2820

dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów

4 500,00

900

90002

6610

Gmina Sokoły

9 020,00

Razem

212 020,00

360 000,00

Razem

182 278,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 17 maja 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu

w tym:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

1

Wydatki majątkowe razem:

x

949 000

449 001

500 000

1.1

Program:PROW

Budowa Gminnego Centrum Kultury w Filipowie

Priorytet:

Działanie:

Odnowa i rozwój wsi

Razem wydatki:

Dz. 921 rozdz.92109

949 000

449 001

500 000

z tego: 2012 r.

427 890

166 982

260 909

2013 r.

521 110

282 019

239 091

2014r.

2015 r

2

Wydatki bieżące razem:

x

114 276

17 142

97 134

2.2

Program: POKL

Mobilny Klub Integracji Społecznej II

Priorytet:

Działanie:

Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Razem wydatki:

Dz. 853
rozdz. 85395

114 276

17 142

97 134

z tego: 2012 r.

0

0

0

2013 r.

38 520

5 778

32 742

2014r.

56 817

8 523

48 294

2015 r

18 939

2 841

16 098

Ogółem (1+2)

x

1 063 276

466 143

597 134


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Filipów
z dnia 17 maja 2013 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów związane są z:

- pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych,

- umową partnerską nr 1/mKIS-II na sfinansowanie projektu mobilny Klub Intergacji Społecznej II w latach 2013-2015.

- umową z RWE na dofinasowanie zakupu elementów na plac zabaw dla dzieci w Pieckach.

Ad zał. Nr 2. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu na wykup gruntu pod teren rekreacyjny przy "starym młynie",

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu mobilny Klub Intergacji Społecznej II,

- zwiększeniem środków na wypłatę stypendiów socjalnych,

- zabezpieczeniem środków na dotację celową dla Gminy Sokoły, jako lidera projektu, celem wspólnej realizacji rekultywacji składowiska odpadów.

- zwiększeniem planu na modernizację linii elektrycznej w parku w Filipowie.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama