Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 191/2013 Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594) oraz art. 211, art.212, art. 217, art 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 10.262.167 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.289.358 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.243.332 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.972.809 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 805.300 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem.9.017.667 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.901.972 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.855.946 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.115.695 zł., w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 960.703 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 maja 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r.

W ramch przeniesień między paragrafami dokonano:

1) zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.866 zł z przeznaczeniem na:

a) w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 216 zł. przelew podatku od wynagrodzenia,

b) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 600 zł. na badanie lekarskie pracowników interwencyjnych oraz w rozdz. 70005 kwotę 5.500 zl. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminy,

c) w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 250 zł. na przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP,

d) w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 300 zł za opłatę sądową.

2) zmniejszenia planu wydatków kwotę 6.866 zł. dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 31 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki na 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe