reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/162/13 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier;

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal;

4) szkło;

5) odpady ulegające biodegradacji;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonanych we własnym zakresie, na których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej;

11) zużyte opony;

12) popiół i żużel;

13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień.

2. Selektywne zebrane odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowania wielomateriałowe gromadzone są oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz dwa razy w miesiącu.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku.

6. Popiół i żużel w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej w Szepietowie Wawrzyńcach (lokale mieszkalne opalane węglem) nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie grzewczym.

7. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji, a także terminy zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikalii, zużytych opon gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, informacji do sołtysów wsi, na stronie internetowej, w gazecie lokalnej (gminnej), na ulotkach przekazywanych mieszkańcom.

8. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 pkt 7 - 12 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów utworzonego przez gminę.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem i terminem wywozu odpadów z nieruchomości.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy. Informacja ta zamieszczona jest także na ulotce z harmonogramem i terminami wywozu odpadów z nieruchomości.

4. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazać do aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych można przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu.

6. Zużyte baterie i akumulatory można przekazać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczenia poza ogrodzeniem lub granicą nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

2. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotowym w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/116/12 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4190)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama