Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/162/13 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier;

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal;

4) szkło;

5) odpady ulegające biodegradacji;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonanych we własnym zakresie, na których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej;

11) zużyte opony;

12) popiół i żużel;

13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień.

2. Selektywne zebrane odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowania wielomateriałowe gromadzone są oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz dwa razy w miesiącu.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku.

6. Popiół i żużel w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej w Szepietowie Wawrzyńcach (lokale mieszkalne opalane węglem) nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie grzewczym.

7. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji, a także terminy zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikalii, zużytych opon gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, informacji do sołtysów wsi, na stronie internetowej, w gazecie lokalnej (gminnej), na ulotkach przekazywanych mieszkańcom.

8. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 pkt 7 - 12 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów utworzonego przez gminę.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem i terminem wywozu odpadów z nieruchomości.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy. Informacja ta zamieszczona jest także na ulotce z harmonogramem i terminami wywozu odpadów z nieruchomości.

4. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazać do aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych można przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu.

6. Zużyte baterie i akumulatory można przekazać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczenia poza ogrodzeniem lub granicą nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

2. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotowym w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/116/12 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4190)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe