Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/GS/OP/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 listopada 2013r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony, a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczniów z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 13);

2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul. Sejneńska 12);

3) Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (ul. Hamerszmita 11);

5) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2013 r. - w wysokości 17.639,36 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 36/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2013 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego od początku września br. - zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia;

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1.

§ 5. Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie uczniom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do szkół podstawowych, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 6. Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 31.12.2013 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres czterech miesięcy 2013 r., w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r.

§ 7. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

§ 8. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji i w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 11. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 13);

2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul. Sejneńska 12);

3) Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (ul. Hamerszmita 11);

5) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 2/GS/OP/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 listopada 2013 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych za okres czterech miesięcy, tj. od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów pochodzących z terenu Gminy Suwałki we wrześniu br.

Koszt kształcenia ucznia w skali jednego miesiąca w roku 2013

Kwota należna do zapłaty w skali 4 miesięcy 2013 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita

1

289,00

1 156,00

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz

11

342,37

15 064,28

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego

8

238,90

7 644,80

Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7

3

215,73

2 588,76

Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 11

1

280,38

1 121,52

Ogółem

24

x

27 575,36

Wysokość przekazanej dotacji przez MEN za okres IX-XII 2013 r. wynosi 9 936,00 zł (24 x 414 zł).

Kwota do zapłaty przez Gminę Suwałki - 17 639,36 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe