Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/312/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i poz. 827) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2043) § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust 1. w wysokości 1 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od dnia 1 września 2013 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe