Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1533/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. Poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Grabowo z dnia 22 marca 2013 r. Nr XXI/109/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie zapisów § 3 ust. 2, które naruszają § 25 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 roku Nr 100, poz. 908), a przez to art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały we wskazanej części

U z a s a d n i e n i e Zapisy § 3 ust. 2 przedmiotowej uchwały naruszają § 25 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 roku Nr 100, poz. 908), a przez to art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), zapewniający
w demokratycznym państwie prawa zasady sprawiedliwości społecznej. Zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia "przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować (przepis podstawowy)". Natomiast zastosowany przez Radę zapis "w przypadku nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, podstawę naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi w części nieruchomości zamieszkałej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazany w § 2 niniejszej uchwały" jest bardzo nieprecyzyjny i nieczytelny. Powoduje, że właściciele nieruchomości mieszanych, dla części nieruchomości zamieszkałejde factonie są w stanie określić jaką stawkę powinni przyjąć. Po pierwsze dlatego, że Rada określiła w § 2 uchwały stawki od gospodarstw domowych, a nie od ilości osób. Po drugie dlatego, że nie wskazano, którą stawkę określoną w § 2 uchwały należy zastosować. Zatem przyjmując, że w części zamieszkałej nieruchomości mieszanej funkcjonuje gospodarstwo domowe 4-osobowe można przyjąć metodę liczenia stawki w taki sposób, że pomnożyć liczbę osób w gospodarstwie przez stawkę określoną dla danej wielkości gospodarstwa domowego
w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 4 (czyli w konkretnym przypadku 4x 48,00 zł lub 4x28,00zł) lub przyjąć, że chodzi tu o stawkę określoną w § 2 ust.1 lub ust. 2 pkt 1 uchwały i policzyć stawkę dla części zamieszkałej nieruchomości mieszanej w ten sposób: 4x12,00 zł lub
4x 7,00zł. Zastosowanie tak niejasnej metody wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanych może prowadzić do tego, że przy zastosowaniu pierwszego ze sposobów wyliczenia opłaty, właściciele nieruchomości mieszanych, dla części zamieszkałej będą ponosili większą opłatę niż właściciele nieruchomości zamieszkałych niemieszanych. Zapisy § 3 ust. 2 uchwały wskazują, że Rada Gminy chciała skorzystać z dyspozycji art.6j ust.5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustalić własną metodę wyliczenia opłaty dla nieruchomości mieszanych, natomiast określony uchwalą
Nr XXI/111/13 wzór deklaracji wskazuje na zastosowanie przez Radę Gminy delegacji art.6j ust.4 wspomnianej ustawy, czyli przyjęcie, że opłata dla nieruchomości mieszanych ma być sumą stawki określonej dla danego rodzaju gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe