| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w?budżecie gminy na 2015?rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 ze zm. z 2013 roku, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 72 000 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 72 000 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 332 743 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 978 899

- dochody majątkowe w wysokości 353 844

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 15 526 847 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 824 589

- wydatki majątkowe w wysokości 702 258 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 805 896 przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 805 896 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.             

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

2063828

1963828

1954828

669727

1285101

0

9000

0

0

0

100000

100000

0

0

zmniejszenie

-72000

-72000

-72000

-7000

-65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

72000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

65000

65000

0

0

po zmianach

2063828

1898828

1889828

669727

1220101

0

9000

0

0

0

165000

165000

0

0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

przed zmianą

1346100

1261100

1252100

622000

630100

0

9000

0

0

0

85000

85000

0

0

zmniejszenie

-72000

-72000

-72000

-7000

-65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

72000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

65000

65000

0

0

po zmianach

1346100

1196100

1187100

622000

565100

0

9000

0

0

0

150000

150000

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

480000

480000

480000

480000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-7000

-7000

-7000

-7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

473000

473000

473000

473000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

7000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

180000

180000

180000

0

180000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-65000

-65000

-65000

0

-65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

115000

115000

115000

0

115000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

35000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35000

35000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65000

65000

0

0

po zmianach

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100000

100000

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

14020242

13382984

11526407

6471422

5054985

490000

1139630

11947

0

215000

637258

598758

72758

38500

zmniejszenie

-72000

-72000

-72000

-7000

-65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

72000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

65000

65000

0

0

po zmianach

14020242

13317984

11461407

6471422

4989985

490000

1139630

11947

0

215000

702258

663758

72758

38500

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1506605

1506605

151975

134268

17707

0

1354630

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1506605

1506605

151975

134268

17707

0

1354630

0

0

0

0

0

0

0

.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 72 000 zł, z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72 000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 7 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w wysokości 65 000 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 72 000 zł, z tego:

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72 000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 65 000 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »