Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/14 Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) i § 13 pkt 4 uchwały Nr 152/XXX/13 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2013 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia między paragrafami na kwotę 2 253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 841 174 zł.

a) bieżące 9 062 168 zł,

b) majątkowe 779 006 zł,

2) wydatki ogółem 10 271 258 zł.

a) bieżące 9 491 875 zł,

b) majątkowe 779 383 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr inż. Krzysztof Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/14
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/14
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2014 rok

1. Dokonać przeniesienia między paragrafami w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne kwotę 2 233 zł. z § 3110 na § 4010 jako kwota na obsługę zadania. ( zadanie zlecone)

Zmian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne

kwotę 20 zł. oszczędności w § 4410 na braki w § 4300. ( zadanie zlecone )

Zmian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe