Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/27/15 Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brańsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Brańsk uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Wiatraczna" drodze gminnej położonej w Brańsku, zlokalizowanej na działce nr 1294.

2. Przebieg ulicy o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/15
Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 maja 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe