Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W Gminnym programie osłonowym w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2015r., stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVIII/464/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3593), wprowadza się zmiany polegające na tym, że § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

w przypadku osób przewlekle chorych - zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty potwierdzające przewlekłą lub długotrwałą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględniane przez okres 1 roku od daty jego wystawienia);".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe