reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Rudka

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r . poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik do Uchwały Nr IV/27/2015
Rady Gminy Rudka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138);

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rudka;

3) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Rudka;

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rudka;

5) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

6) stronach internetowych gminy - należy przez to rozumieć stronę internetową www.rudka.pl oraz stronę Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

§ 2. 1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 2, w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt w formie zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia i zasięg terytorialny oraz komórkę/jednostkę organizacyjną gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) badanie opinii poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronach internetowych gminy i przyjmowanie uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza zgłoszenia uwag, formularza ankietowego itp., za pomocą m.in. poczty lub poczty elektronicznej;

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy;

3) przekazanie do zaopiniowania projektu aktu prawa miejscowego organizacjom pozarządowym.

2. Możliwe jest prowadzenie konsultacji w różnych formach.

3. Konsultacje wymienione w ust. 1 pkt 1 nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

§ 6. 1. Konsultacje w trybie badania opinii, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, z wykorzystaniem formularza zgłoszenia uwag, prowadzone są poprzez:

1) opublikowanie formularza na stronach internetowych gminy;

2) wyłożenie formularza w siedzibie Urzędu.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać temat konsultacji, informację o stronie internetowej lub innym miejscu, gdzie można uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące konsultowanego zagadnienia oraz adres, w tym adres e-mail, na który ponadto można nadsyłać wypełnione formularze lub wnioski dotyczące danego zagadnienia.

3. Nieprzedstawienie opinii w terminie wyznaczonym na konsultacje oznacza rezygnację podmiotu z prawa jej wyrażenia.

§ 7. 1. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych, wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2, powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania na stronach internetowych gminy oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

2. Spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu. W przypadku, gdy konsultacje prowadzone są jedynie w formie spotkań konsultacyjnych, protokół zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z treścią protokołu i zgłaszania uwag do jego treści.

4. Uwagi do protokołu można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia protokołu na stronie internetowej.

5. Informacje o zakresie uwzględnionych uwag do protokołu, a także o uwagach nieuwzględnionych zamieszcza się na stronie, na której umieszczono protokół w terminie 7 dni od upływu czasu na zgłaszanie uwag. W przypadku odmowy uwzględnienia uwagi zamieszcza się również uzasadnienie odmowy.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 9. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie wszystkich zgłoszonych opinii i uwag zamieszczane są na stronach internetowych gminy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 10. 1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.

§ 11. 1. W terminie 14 dni od zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Wójtowi opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym.

2. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Wójt przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów uchwał podlegających konsultacji.

§ 12. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama