Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/46/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i zmiany granic Sołectwa Górskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz § 10 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się Sołectwo Trzeszczkowo.

2. Zniesienie sołectwa następuje po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie określonym uchwałą Nr IV/37/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości Trzeszczkowo do Sołectwa Górskie oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie.

§ 2. Zmienia się granice Sołectwa Górskie w ten sposób, że obszar administracyjny wsi Trzeszczkowo włącza się do Sołectwa Górskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe