reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6m i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 1688) Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szypliszki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć do Wójta Gminy Szypliszki pierwszą deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały może być przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznych Usług Administracji Publicznej, dostępną pod adresem: www.epuap.gov.pl lub poprzez pocztę elektroniczną Urzędu Gminy Szypliszki na adres: mailto:ug_szypliszki@pro.onet.pl.

1) Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się jako format odt, pdf lub doc.

2) Deklaracja w formacie elektronicznym musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póź. zmianami ) lub podpisem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z póź.zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 4016).

2. Deklaracje złożone na podstawie uchwały Nr XXVIII/204/2013Rady Gminy Szypliszki z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 4016) zachowują swą ważność do czasu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama