Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy Wizna

z dnia 12 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wizna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2015 r.,poz. 1515 z późn. zm.), i art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna

§ 2. Uchwała określa zasady ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wizna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

§ 3. Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół.

§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

2) niepełnosprawność dziecka - 4 pkt;

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt;

4) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt;

5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

1) dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły w odniesieniu do ust. 1 pkt. 1 i 4;

2) oświadczenie rodzica w odniesieniu do ust. 1 pkt. 2,3 i 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe