Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/77/16 Rady Gminy Grabowo

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, zm. poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649, poz. 1923, poz. 1932, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Grabowo opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Grabowo:

1) w dni powszednie w wysokości - 10 zł;

2) w niedziele i święta w wysokości- 20 zł.

§ 3. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Opłata jest płatna bez wezwania na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do poboru opłaty targowej określa się inkasentów:

1) Joanna Śleszyńska - pracownik Urzędu Gminy Grabowo;

2) Izabela Konopka - pracownik Urzędu Gminy Grabowo.

3. Opłata targowa jest pobierana bezpośrednio w dniu i miejscu sprzedaży za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek Gminy Grabowo.

5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, w wysokości 20 % pobranych
i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 6. Traci moc uchwała NR VIII/41/15 Rady Gminy Grabowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3922).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Pogorzelska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe