| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/491/10 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 15 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Rymanowie uchwala co następuje:
§ 1.
1) Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Rymanów, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".
2) Tryb konsultacji stosuje się także do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2.
1) Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
2) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 3.
1) Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Gminy Rymanów.
2) Konsultację przeprowadza się poprzez zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rymanów oraz przyjmowanie opinii do tego projektu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą mieć formę:
a) bezpośrednich otwartych spotkań,
b) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
c) ankiet.
4) Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
5) Termin wyrażenia opinii upływa po 10 dniach od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego.
6) Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Rymanów.
7) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8) Informację z przeprowadzonych konsultacji umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rymanów i przedstawia się Radzie Miejskiej wraz z projektem aktu prawa miejscowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »