| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz § 64 ust. 2 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/1431/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 119 poz. 2300 z dnia 27 września 2010r.) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Osiedla VII Dwór stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w siedzibie Rady Osiedla VII Dwór.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Załącznik do Uchwały Nr XIX/351/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 października 2011 r.

STATUT OSIEDLA VII DWÓR

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Użyte określenia w Statucie Osiedla VII Dwór oznaczają:

Gdańsk - Miasto Gdańsk,

Rada - Rada Osiedla VII Dwór,

Przewodniczący Rady - Przewodniczący Rady Osiedla VII Dwór,

Przewodniczący Zarządu - Przewodniczący Zarządu Osiedla VII Dwór,

Zarząd - Zarząd Osiedla VII Dwór

Radny - Radny Osiedla VII Dwór,

Statut - Statut Osiedla VII Dwór.

§ 2.

1. Osiedle VII Dwór jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska.

2. Jednostka pomocnicza nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.

Mieszkańcy Osiedla VII Dwór tworzą wspólnotę osób zamieszkujących terytorium, którego granice opisane są w załączniku Nr 1 do Statutu oraz oznaczone na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 4.

1. Do zadań Osiedla należy:

1)reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych

2)zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,

3)umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

4)organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

5)kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

2. Dla realizacji celów określonych w ust. 1, Rady jednostek pomocniczych współpracują z radnymi Miasta z danego okręgu wyborczego, z Radą Miasta Gdańska oraz organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi działającymi na ich terenie.

§ 5.

Rada Miasta Gdańska może w uzasadnionych przypadkach przekazać jednostce pomocniczej w drodze odrębnej uchwały realizację zadań własnych Miasta.

§ 6.

Prezydent Miasta Gdańska zapewnia Radzie warunki lokalowe oraz obsługę finansową i techniczno-kancelaryjną.

Rozdział II.
RADNI

§ 7.

1. Radni mają obowiązek brać czynny udział w pracach Rady i jej organów.

2. Radni utrzymują kontakt z wyborcami na zebraniach i dyżurach.

3. W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:

1)wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady i jej organów,

2)zwracać się do Rady i jej organów o rozpatrzenie określonej sprawy.

§ 8.

Działalność w organach Osiedla ma charakter społeczny.

Rozdział III.
ORGANY OSIEDLA

§ 9.

1. Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest Rada Osiedla zwana dalej Radą.

2. Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd Osiedla zwany dalej Zarządem.

§ 10.

1. Kadencja Rady trwa od dnia wyboru i upływa wraz z kadencją Rady Miasta Gdańska.

2. Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, a w przypadku gdy Rada Osiedla nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty wyborów do Rady Osiedla.

§ 11.

W skład Rady wchodzi 15 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców Osiedla.

§ 12.

1. Rada obraduje na sesjach

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje radny Miasta Gdańska z danego okręgu wyborczego wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady Osiedla. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadzi radny, który zwołał sesję.

3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Osiedla nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Rady, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

5. W przypadku nie zwołania sesji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, sesję zwołuje wskazany przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska radny Miasta Gdańska z danego okręgu wyborczego, w terminie kolejnych 14 dni.

6. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych dwóch kwartałów z powodu ich nie zwołania lub braku quorum, Rada Osiedla ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

7. Porządek obrad sesji oraz materiały z nim związane przekazywane są radnym, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji.

8. Zawiadomienie o sesji, termin, miejsce i planowany porządek, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Rady Osiedla, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji.

9. Sesje Rady są jawne.

§ 13.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jednego Zastępcę Przewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu Rady.

2. Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Rady Osiedla w trybie określonym w ust. 1.

4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy nie może być poddany pod głosowanie na sesji, na której został zgłoszony. Wniosek ten staje się punktem porządku obrad najbliższej sesji.

5. Pisemna rezygnacja Przewodniczącego Rady, jego zastępcy jest przedkładana na najbliższej sesji Rady. Rada przyjmuje rezygnację w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.

6. Nie podjęcie przez Radę uchwały o której mowa w ust. 5 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja.

7. W przypadku przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie jednego miesiąca dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego.

8. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje Zastępca.

§ 14.

1. Do właściwości Rady należy:

1)wybór i odwołanie Zarządu,

2)stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)uchwalanie regulaminu Rady,

4)opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących jednostki pomocniczej,

5)występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta na terenie jednostki pomocniczej,

6)podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,

7)opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren jednostki pomocniczej,

8)wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania jednostki pomocniczej,

9)zgłaszanie wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren jednostki pomocniczej,

10)opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny jednostki pomocniczej,

11)podejmowanie uchwał w sprawach opracowań projektowych związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów jednostki pomocniczej,

12)podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć,

13)opiniowanie zarządzania zasobami komunalnymi oraz występowanie do Prezydenta Miasta z projektami ich modernizacji,

14)organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w celu omówienia stanu bezpieczeństwa jednostki pomocniczej,

15)opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej,

16)opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie jednostki pomocniczej,

17)prowadzenie działalności pojednawczej w sporach między mieszkańcami jednostki pomocniczej,

18)opiniowanie działalności placówek służby zdrowia, kultury i socjalnych na terenie jednostki pomocniczej,

19)stała współpraca z Radnymi Miasta z okręgu wyborczego, w obrębie którego działa Rada jednostki pomocniczej.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 6 powinna być podjęta do 31 maja roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 15.

1. Rada w razie potrzeby może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do realizacji określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład komisji.

2. Regulaminy i zakres działania Komisji określa Rada w drodze odrębnych uchwał.

3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć, z prawem wyrażania opinii, w posiedzeniach Zarządu.

5. Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej plany oraz sprawozdania z działalności.

6. Komisje pracują na posiedzeniach.

§ 16.

Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 17.

Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad, w tym:

1)zwoływanie sesji Rady,

2)przewodniczenie obradom,

3)przygotowywanie porządku obrad sesji Rady, w tym celu może zasięgać opinii Zarządu i przewodniczących komisji Rady,

4)koordynowanie działań komisji rady,

5)przyjmowanie skarg mieszkańców jednostki pomocniczej na działalność Rady i Zarządu,

6)podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu Rady.

§ 18.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

2. Uchwały gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Zarząd.

§ 19.

1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

2. Protokóły z sesji przechowuje Zarząd

3. Kopię protokółu wraz z listą obecności i podjętymi uchwałami, przekazuje się do Prezydenta Miasta Gdańska, za pośrednictwem Biura Rady Miasta Gdańska, w terminie 7 dni od zakończenia sesji Rady.

§ 20.

1. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący i jego zastępca.

§ 21.

Przewodniczącego Zarządu, wybiera Rada bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 22.

1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, następuje na pisemny wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, większością 3/5 głosów statutowego składu Rady.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu, wymaga wcześniejszego wysłuchania Przewodniczącego Zarządu.

4. Kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.

6. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu, Rada wybiera nowy Zarząd w terminie jednego miesiąca.

§ 23.

1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu, Rada przyjmuje rezygnację zwykłą większością głosów.

2. Pisemna rezygnacja Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczna ze złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

3. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji, podejmuje Rada na najbliższej sesji.

4. Niepodjęcie uchwały o której mowa w ust. 3, jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywała się sesja, o której mowa w ust. 3.

5. Rada wybiera nowy Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji.

§ 24.

1. Kandydata na Zastępcę zgłasza Przewodniczący Zarządu.

2. Powołanie i odwołanie Zastępcy Przewodniczącego Zarządu następuje na pisemny wniosek Przewodniczącego Zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu Rady.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wymaga wcześniejszego wysłuchania Zastępcy Przewodniczącego.

4. Głosowanie przeprowadza się na sesji zwołanej, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, na której wniosek został zgłoszony.

5. W przypadku odwołania Zastępcy Przewodniczącego, Rada dokonuje wyboru nowego w terminie miesiąca od dnia odwołania.

§ 25.

1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, Rada przyjmuje rezygnację, w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, na najbliższej sesji.

2. Nie podjęcie przez Radę uchwały, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie jednego miesiąca dokonuje wyboru nowego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, w trybie § 24 ust. 2.

§ 26.

1. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez Miejską Komisję ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku, ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

2. Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia jego odwołania lub przyjęcia rezygnacji, ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

3. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 1 i 2, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów do Rady Osiedla.

§ 27.

Do właściwości Zarządu należy:

1)przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2)określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3)wykonywanie uchwały Rady,

4)przekazywanie uchwał Rady wraz z protokółami sesji do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od daty ich podjęcia,

5)formułowanie i przesyłanie do Prezydenta Miasta opinii wraz z wnioskami dotyczącymi pracy jednostek organizacyjnych Miasta,

6)opiniowanie planów remontów budynków komunalnych, konserwacji ulic, zieleńców miejskich oraz udział w ich odbiorze powykonawczym,

7)współpraca z właściwymi zarządami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urządzeń ostrzegawczych,

8)współdziałanie z organami Policji i Straży Miejskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku w jednostce pomocniczej,

9)opiniowanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności handlowej,

10)składanie sprawozdań z działalności Zarządu na sesji Rady Miasta, nie później niż do końca I kwartału roku następnego.

§ 28.

1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 14 i § 27 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów.

2. Brak opinii, uzgodnienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody lub wydaniem pozytywnej opinii.

§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu co najmniej raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu są protokółowane.

3. Na posiedzeniach Zarząd rozpatruje i rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji.

4. Postanowienia podjęte przez Zarząd podpisuje Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 30.

1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi pracami Osiedla oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego radny Osiedla, może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii w sprawach reprezentowanego Osiedla.

3. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

§ 31.

Zarząd Osiedla przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy Urzędu Miejskiego.

Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA

§ 32.

Środki finansowe na działalność Osiedla mogą pochodzić z budżetu Miasta.

§ 33.

1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową jednostek pomocniczych w wysokości ustalanej na jednego mieszkańca co roku w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska.

2. Wielkość środków jest określana według liczby stałych mieszkańców jednostek pomocniczych w dniu 30 września roku poprzedzającego.

3. W przypadku przeprowadzania pierwszych wyborów do organów nowo powołanej jednostki pomocniczej w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone na działalność statutową tej jednostki pomocniczej ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1.

4. Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

5. Przyznanie środków następuje na pisemny wniosek Rady jednostki pomocniczej.

6. Darowizny od osób prawnych i fizycznych dla jednostki pomocniczej mają charakter darowizny celowej wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz jednostki pomocniczej.

7. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada Osiedla w formie uchwały.

Rozdział V.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA

§ 34.

1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawuje Rada Miasta Gdańska

2. Nadzór nad zgodnością z prawem uchwał organów Osiedla sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

§ 35.

1. Uchwała organu Osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna.

2. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Prezydent Miasta Gdańska w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.

3. Stwierdzenie nieważności uchwały przez Prezydenta Miasta powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o dopuszczalności odwołania się do Rady Miasta Gdańska w terminie 30 dni od daty otrzymania.

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa, Prezydent Miasta nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa i wynikającym z tego faktu obowiązkiem dokonania wskazanych zmian.

Rozdział VI.
ZASADY SKŁADANIA PRZEZ ORGANY OSIEDLA SPRAWOZDAŃ PRZED MIESZKAŃCAMI

§ 36.

Członkowie organów Osiedla utrzymują więź z mieszkańcami Osiedla poprzez udział w zebraniach organizowanych przez te organy lub organizacje społeczne, religijne i inne działające na terenie Osiedla.

§ 37.

Radni przyjmują zgłaszane skargi, projekty, wnioski i postulaty mieszkańców, w tym celu w ustalonych dniach i godzinach pełnią dyżury w siedzibie Rady.

§ 38.

Przewodniczący Rady i Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty informują o posiedzeniach organów Osiedla, w celu umożliwienia mieszkańcom udziału w pracach tych organów.

§ 39.

Rada i Zarząd Osiedla do 15 kwietnia każdego roku, na zorganizowanym zebraniu, przedstawiają mieszkańcom sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Rozdział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Miasta Gdańska oraz uchwały Rady Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych.

§ 41.

1. Zmiana niniejszego statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.

2. Statut podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w siedzibie Rady Osiedla.

3. Statut wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Statutu
Osiedla VII Dwór
Opis granic Osiedla VII Dwór : Granicę stanowią tory tramwajowe w ulicy Wita Stwosza od nasypu dawnej linii kolejowej do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na wschód do lasu i lasem na południowy wschód do Lipnickiej Drogi, następnie skręca w kierunku wschodnim do ulicy Góralskiej i wzdłuż południowej krawędzi ogródków działkowych "Niedźwiednik" do nasypu dawnej linii kolejowej i tym nasypem na północ do linii tramwajowej.


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »