| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Gminy Stegna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) odpady komunalne zmieszane

b) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości

c) odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,

d) odpady z tworzyw sztucznych zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości

e) odpady z mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny oraz zużyte opony zebrany w sposób selektywny - w każdej ilości,

2. Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą z którym Gmina Stegna zawrze umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. Harmonogram zostanie udostępniony właścicielom nieruchomości, z których odbiór będzie dokonywany.

3. Przedsiębiorca wymieniony w ust.2 odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stegna odpady dostarczy do stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Stegnie prowadzonej przez Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp-ka z o.o. Tczew. Przy stacji przeładunkowej będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§ 2.

1. Odpady komunalne zmieszane w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą w następujący sposób:

1) od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w których znajduje się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne:

a) jeden raz w miesiącu w okresie od 16 września do 31 maja każdego roku;

b) dwa razy w miesięcy w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku;

2) od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których jest więcej niż cztery lokale mieszkalne:

a) dwa razy w miesiącu w okresie od 16 września do 31 maja każdego roku;

b) cztery razy w miesiącu w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku;

3) od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych a w części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej :

a) minimum cztery razy w miesiącu w okresie od 1 czerwca do 15 września - zgodnie z informacją zgłoszoną w deklaracji;

b) dwa razy w miesiącu w pozostałym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Odpady posegregowane w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą w następujący sposób:

1) odpady kuchenne składowane w osobnym pojemniku (w przypadku braku kompostownia):

a) od właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - dwa razy w miesiącu;

b) w przypadku działalności gospodarczej (z której powstają odpady kuchenne), prowadzonej na tej samej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

- raz w tygodniu w okresie od 16 września do 31 maja każdego roku;

- 3 razy w tygodniu w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku.

2) odpady opakowaniowe zbierane w oddzielnych workach oznaczonych kolorami lub w oznaczonych pojemnikach - raz w miesiącu;

3) odpady niebezpieczne - odbierane raz w miesiącu bądź na bieżąco w PSZOK;

4) odpady zielone z pielęgnacji ogródków - będą odbierane na indywidualne zgłoszenia lub bezpośrednio w PSZOK;

5) popiół składowany w osobnych metalowych pojemnikach odbierany będzie minimum 2 razy w sezonie grzewczym na indywidualne zgłoszenia lub bezpośrednio w PSZOK.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stegna traktowane są jako odpady zmieszane.

4. Odpady komunalne posegregowane będą odbierane w workach znaczonych kolorami ustalonymi dla każdej frakcji w Regulaminie.

§ 3.

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w zamian za uiszczaną opłatę będą odbierane od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) .

2. W zamian za uiszczoną opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są również:

1) Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:

a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

b) rozpuszczalników, środki czyszczenia, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

c) zbiorniki po aerozolu, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

d) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

e) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

f) baterie i akumulatory,

g) zużyte kartridże i tonery,

h) przepracowane oleje,

2) Gruz budowlany powstający w gospodarstwie domowym w wyniku drobnych remontów

3. Odpady określone w ust.1 i 2 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia. Informacja o dniach i godzinach otwarcia PSZOK zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stegna.

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1 i 2, które zostały dostarczone przez ich użytkowników i wytwórców.

5. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazuje na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy Gminy Stegna.

§ 4.

1. Przedsiębiorca wymieniony w § 1 ust.2 uchwały dostarcza właścicielom nieruchomości worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do spełnienia obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

2. Dostarczane worki służą do łącznego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier,

c) opakowania szklane

d) metal, (aluminium)

e) odpady wielomateriałowe

f) odpady biodegradowalne.

§ 5.

1. Odbiór odpadów komunalnych nie może nastąpić w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3. W przypadku utrudnionego dostępu do składowanych na terenie posesji odpadów, właściciel posesji zobowiązany jest wystawić pojemniki oraz worki z odpadami przed posesję tj. w miejsce do którego zapewniony jest dojazd pojazdem przedsiębiorcy odbierającego odpady na dzień przed ustalonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów z danej nieruchomości. W przypadku braku możliwości udostępnienia dojazdu pojazdem lub nie wystawienia przed posesję pojemników, odpady nie podlegają odbiorowi.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy winna określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z uwagi na wskazany obowiązek prawny, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »