| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Gminy Stegna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) odpady komunalne zmieszane

b) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości

c) odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,

d) odpady z tworzyw sztucznych zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości

e) odpady z mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny oraz zużyte opony zebrany w sposób selektywny - w każdej ilości,

2. Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą z którym Gmina Stegna zawrze umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. Harmonogram zostanie udostępniony właścicielom nieruchomości, z których odbiór będzie dokonywany.

3. Przedsiębiorca wymieniony w ust.2 odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stegna odpady dostarczy do stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Stegnie prowadzonej przez Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp-ka z o.o. Tczew. Przy stacji przeładunkowej będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§ 2.

1. Odpady komunalne zmieszane w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą w następujący sposób:

1) od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w których znajduje się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne:

a) jeden raz w miesiącu w okresie od 16 września do 31 maja każdego roku;

b) dwa razy w miesięcy w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku;

2) od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których jest więcej niż cztery lokale mieszkalne:

a) dwa razy w miesiącu w okresie od 16 września do 31 maja każdego roku;

b) cztery razy w miesiącu w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku;

3) od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych a w części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej :

a) minimum cztery razy w miesiącu w okresie od 1 czerwca do 15 września - zgodnie z informacją zgłoszoną w deklaracji;

b) dwa razy w miesiącu w pozostałym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Odpady posegregowane w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą w następujący sposób:

1) odpady kuchenne składowane w osobnym pojemniku (w przypadku braku kompostownia):

a) od właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - dwa razy w miesiącu;

b) w przypadku działalności gospodarczej (z której powstają odpady kuchenne), prowadzonej na tej samej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

- raz w tygodniu w okresie od 16 września do 31 maja każdego roku;

- 3 razy w tygodniu w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku.

2) odpady opakowaniowe zbierane w oddzielnych workach oznaczonych kolorami lub w oznaczonych pojemnikach - raz w miesiącu;

3) odpady niebezpieczne - odbierane raz w miesiącu bądź na bieżąco w PSZOK;

4) odpady zielone z pielęgnacji ogródków - będą odbierane na indywidualne zgłoszenia lub bezpośrednio w PSZOK;

5) popiół składowany w osobnych metalowych pojemnikach odbierany będzie minimum 2 razy w sezonie grzewczym na indywidualne zgłoszenia lub bezpośrednio w PSZOK.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stegna traktowane są jako odpady zmieszane.

4. Odpady komunalne posegregowane będą odbierane w workach znaczonych kolorami ustalonymi dla każdej frakcji w Regulaminie.

§ 3.

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w zamian za uiszczaną opłatę będą odbierane od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) .

2. W zamian za uiszczoną opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są również:

1) Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:

a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

b) rozpuszczalników, środki czyszczenia, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

c) zbiorniki po aerozolu, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

d) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

e) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

f) baterie i akumulatory,

g) zużyte kartridże i tonery,

h) przepracowane oleje,

2) Gruz budowlany powstający w gospodarstwie domowym w wyniku drobnych remontów

3. Odpady określone w ust.1 i 2 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia. Informacja o dniach i godzinach otwarcia PSZOK zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stegna.

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1 i 2, które zostały dostarczone przez ich użytkowników i wytwórców.

5. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazuje na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy Gminy Stegna.

§ 4.

1. Przedsiębiorca wymieniony w § 1 ust.2 uchwały dostarcza właścicielom nieruchomości worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do spełnienia obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

2. Dostarczane worki służą do łącznego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier,

c) opakowania szklane

d) metal, (aluminium)

e) odpady wielomateriałowe

f) odpady biodegradowalne.

§ 5.

1. Odbiór odpadów komunalnych nie może nastąpić w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3. W przypadku utrudnionego dostępu do składowanych na terenie posesji odpadów, właściciel posesji zobowiązany jest wystawić pojemniki oraz worki z odpadami przed posesję tj. w miejsce do którego zapewniony jest dojazd pojazdem przedsiębiorcy odbierającego odpady na dzień przed ustalonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów z danej nieruchomości. W przypadku braku możliwości udostępnienia dojazdu pojazdem lub nie wystawienia przed posesję pojemników, odpady nie podlegają odbiorowi.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy winna określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z uwagi na wskazany obowiązek prawny, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »