| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/343/2013 Rady Gminy Gniewino

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewino na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z póź.zm.)[1]), art.5 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)[2]), oraz pkt 1
i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 roku (M.P. z 2013 r. , poz. 724).

RADA GMINY GNIEWINO
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,84 złod 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,56 złod 1 ha powierzchni;

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,42 złod 1 m2 powierzchni z wyjątkiem:

- działek siedliskowych, które pozostały po przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa -0,21 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,68 złod 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -21,42 złod 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,75 złod 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych y udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,18 złod 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych -6,19 złod 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem

- rekreacyjnych ( letniskowych ) -7,73 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli -2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1. budynki, budowle i grunty lub ich wydzielone części zajęte w celu realizacji zadań własnych Gminy,

2. budynki gospodarcze, które pozostały po przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa z wyjątkiem wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej,

3. budynki pozostałe lub ich części zajęte na składy opału związane z funkcjonowaniem mieszkań,

4. grunty zajęte na prowadzenie działalności muzealnej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 roku Nr 5 poz. 24, z późn. zm.).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/240/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 214 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Dietrich Krzebietke


[1]) Dalsze zmiany Dz.U. z 2013 r. poz. 645

[2]) Dalsze zmiany: Dz.U z 2010 roku Nr 96,poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,poz. 1475 oraz z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »