| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/290/10 Rady Gminy Stryszawa

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) RADA GMINY STRYSZAWA uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Zespołowi Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Hadka


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/290/10
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

STATUT ZESPOŁU SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE

Rozdział 1.
Przepisy definiujące

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut,

dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego

radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim i radzie rodziców - należy przez to rozumieć organy działające odrębnie w szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego.

uczniach, wychowankach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego - oraz ich rodziców (opiekunów prawnych),

nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli schroniska, szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie

organie prowadzącym zespół - należy przez to rozumieć Gminę Stryszawa

organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Nazwa zespołu brzmi:

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Jałowcem" w Stryszawie

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stryszawie.

2. Ustalona nazwa "Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego" używana jest przez Zespół w pełnym brzmieniu.

3. W skład Zespołu wchodzi:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Jałowcem" w Stryszawie oraz

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stryszawie.

4. Nazwa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Pod Jałowcem" w Stryszawie wchodzącego w skład zespołu brzmi:

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie, Szkolne Schronisko Młodzieżowego "Pod Jałowcem" w Stryszawie.

5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu brzmi: Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stryszawie.

6. Zespół posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę w pełnym brzmieniu.

7. Tablice i pieczęcie schroniska, szkoły wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę odpowiednio schroniska i szkoły.

8. Siedzibą Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego jest miejscowość Stryszawa.

9. Zespół mieści się w budynku o numerze porządkowym 496 w Stryszawie.

§ 3. 1. Bazę dydaktyczną Zespołu stanowi dotychczasowa baza schroniska i szkoły podstawowej ( grunt, budynek, wyposażenie, pomoce dydaktyczne).

2. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada odpowiednie pomieszczenia w budynku schroniska i szkoły podstawowej.

§ 4. 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty.

3. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

§ 5. 1. Na zasadach określonych w ustawie w Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 6. 1. Schronisko i szkoła są jednostkami budżetowymi.

2. Schronisko i szkoła mogą uzyskiwać dochody własne na zasadach określonych odrębnymi przepisami w sprawie finansów publicznych.

§ 7. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

Rozdział 3.
Cele i zadania Zespołu

§ 8. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

2. Szczegółowe cele i zadania poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu oraz sposób ich realizacji określają statuty schroniska i szkoły podstawowej.

Rozdział 4.
Zarządzanie Zespołem

§ 9. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Stryszawa.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

3. Zadania i kompetencje organu prowadzącego oraz organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

4. Organy, o których mowa powyżej, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 5.
Organy Zespołu

§ 10. 1. Zespołem kieruje dyrektor.

2. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem schroniska i szkoły wchodzących w skład Zespołu.

3. Stanowisko powierza i odwołuje z niego Wójt Gminy.

4. W Zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora, za zgodą organu prowadzącego.

5. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 określają odrębne przepisy.

§ 11. 1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

3. Szczegółowe zadania i kompetencje dyrektora określają statuty schroniska, szkoły.

4. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz.

§ 12. 1. Rada pedagogiczna szkoły zachowuje swoją odrębność.

2. Strukturę, zadania, kompetencje i sposób działania rady pedagogicznej szkoły określa statut szkoły.

3. W sprawach dotyczących całego zespołu, w tym:

a) ustalenia wspólnych przedstawicieli zespołu do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu,

b) zmiany niniejszego statutu,

c) wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora zespołu rady pedagogiczne stanowią na wspólnych posiedzeniach.

4. Rada pedagogiczna, szkoły uchwala regulamin działalności na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez dyrektora Zespołu nie później niż 6 września 2010 roku.

5. W każdym czasie rada pedagogiczna szkoły może postanowić o utworzeniu jednolitego organu - rady pedagogicznej Zespołu - w skład którego wejdą wszyscy nauczyciele Zespołu oraz ustalić regulamin jego działania.

6. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 oraz utworzenie rady pedagogicznej Zespołu odbywa się w drodze kolegialnej uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1 wszystkich nauczycieli Zespołu.

§ 13. Rada rodziców szkoły zachowuje swoją odrębność.

§ 14. Samorząd uczniowski szkoły zachowuje swoją odrębność.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

3. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu określają szczegółowe przepisy.

§ 16. Dokonywanie zmian w niniejszym statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.

§ 17. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 18. 1. W zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym statucie tracą moc postanowienia zawarte w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Pod Jałowcem" w Stryszawie oraz Statucie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stryszawie.

2. Pozostają w mocy pozostałe uregulowania zawarte w statutach schroniska i szkoły podstawowej.

§ 19. Statut obowiązuje od dnia 01 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Hadka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »